ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

សូមជ្រើសរើស មុខវិជ្ជាណាដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់មកចុចប៊េតុងស្វែងរក។

 • តំបន់បម្រើការងារ

ដំណើរការ [J-222-104] ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិកបកប្រែភាសា(កម្ពុជា នេប៉ាល់ ឥណ្ឌូនេស៊ី)ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលការងារទៅដល់ពលករបរទេស
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-222-104

តំបន់បម្រើការងារយ៉ុងថឹងភូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ00:00 ~ 00:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ ប្រចាំខែ ជាមធ្យមប្រហែល 240,0000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស3នាក់(ក្នុងមួយប្រទេស ១នាក់)

ដំណើរការ [J-221-47] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្ទះ (ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-221-47

តំបន់បម្រើការងារកាំងណាំ,កាំងទុងគូ,កាំងប៊ុកគូ,កាំងសរគូ,ក្វាន់អាក់គូ,ក្វាងជីនគូ,គូរ៉ូគូ,ឃឹមឆន់គូ,ណូវ៉ុនគូ,ដូពុងគូ,ដុងទែមួនគូ,ដុងចាកគូ,ម៉ាភូគូ,សរទែមួនគូ,សរឈូគូ,ស៊ុងដុងគូ,ស៊ុងប៊ុកគូ,ស៊ុងផាគូ,យាំងឆន់គូ,យ៉ុងថឹងភូគូ,យ៉ូងសាន់គូ,អើនផ្យ៉ុងគូ,ចុងរូគូ,ជុងគូ,ជុងឡាំងគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការពិគ្រោះសម្របសម្រួល

ម៉ោងការងារ00:00 ~ 00:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃ 50,000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស10នាក់

ផុតកំណត់ [J-221-46] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកជំនួយការផ្ទះបាយ នៅភោជនីយដ្ឋានវៀតណាម(ប្រទេសវៀតណាម, ប្រទេសថៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-221-46

តំបន់បម្រើការងារម៉ាភូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ10:00 ~ 15:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួល ក្នុងមួយម៉ោង 9,160 វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-221-44]ការជ្រើសរើសចុងភៅចម្អិនអាហារវៀតណាម (វៀតណាម)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-221-44

តំបន់បម្រើការងារអើនផ្យ៉ុងគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ1ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ16:00 ~ 21:30

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ (អាចចរចារបាន)

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-221-42] ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលាងរថយន្ត (មិនប្រកាន់សញ្ជាតិ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-221-42

តំបន់បម្រើការងារកាំងប៊ុកគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ08:00 ~ 18:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ 2400000វ៉ុន(មុនដកពន្ធ)​

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស2នាក់

ផុតកំណត់ [J-221-40]ការ​ជ្រើសរើស​អ្នក​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី Flash(ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-221-40

តំបន់បម្រើការងារកាំងណាំ,កាំងទុងគូ,កាំងប៊ុកគូ,កាំងសរគូ,ក្វាន់អាក់គូ,ក្វាងជីនគូ,គូរ៉ូគូ,ឃឹមឆន់គូ,ណូវ៉ុនគូ,ដូពុងគូ,ដុងទែមួនគូ,ដុងចាកគូ,ម៉ាភូគូ,សរទែមួនគូ,សរឈូគូ,ស៊ុងដុងគូ,ស៊ុងប៊ុកគូ,ស៊ុងផាគូ,យាំងឆន់គូ,យ៉ុងថឹងភូគូ,យ៉ូងសាន់គូ,អើនផ្យ៉ុងគូ,ចុងរូគូ,ជុងគូ,ជុងឡាំងគូ,ក្យ៉ុងគីដូ,អ៊ីនឆន់,ផ្សេងទៀត,មិនពាក់ពន្ធ័

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ00:00 ~ 00:00

ប្រាក់ខែជាមធ្យម ប្រចាំខែ 2,030,000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើសចំនួន១ម្នាក់ៗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP