ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

ដំណើរការ ការជ្រើសអ្នកកាត់ដេរ
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ

តំបន់បម្រើការងារណាំយ៉ាងជូស៊ី ថេឃេវ៉ុន

ប្រាក់ខែម៉ោង 8,350វ៉ុន

ប្រភេទការងារកិច្ចសន្យាការងារមិនមានកាលកំណត់

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារ09:00~19:00

ដំណើរការ ជ្រើសរើសគ្រូបរទេសដែលបង្រៀនការសន្ទារភាសាដើមកំនើត
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • 2019-14

តំបន់បម្រើការងារពិគ្រោះ

ប្រាក់ខែW20,000 ~ W40,000 ក្នុងមួយម៉ោង

ប្រភេទការងារ

ចំនួនជ្រើសរើស10~15នាក់

ម៉ោងការងារពិគ្រោះ

ដំណើរការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកកាត់ដេរ
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ

តំបន់បម្រើការងារណូវ៉ុនគូ ខុងរឹងដុ

ប្រាក់ខែតម្លៃម៉ោង 8,350 វ៉ុន

ប្រភេទការងារកិច្ចសន្យាការងារមិនមានកាលកំណត់

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារ09:00~19:00

ដំណើរការ [លេខពាណិជ្ជកម្ម J-192-68] ទាក់ទងទៅនិងសេវាកម្មបកប្រែភាសាម៉ុងហ្គោលី
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-192-68

តំបន់បម្រើការងារ인천시 미추홀구

ប្រាក់ខែ시급 8,350원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស1명

ម៉ោងការងារ주5일(09:00~17:00)

ដំណើរការ [លេខពាណិជ្ជកម្ម J-192-67]ប្រកាសការងារអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើកទីពីរ
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-192-67

តំបន់បម្រើការងារ서울시 마포구

ប្រាក់ខែ1,750,000원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស6នាក់

ម៉ោងការងារ아래 자세히 설명

ដំណើរការ [លេខពាណិជ្ជកម្ម J-192-66] ការជ្រើសរើសស្រ្តី អ្នកបកប្រែពេលដំណាលគ្នា របស់ប្រទេសចិនផ្សព្វផ្សាយ Broadcast កូរ៉េផ្សាយផ្ទាល់ BJ(ស្ទាត់ជំនាញក្នុងភាសាកូរ៉េនិងភាសាចិន)
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-192-66

តំបន់បម្រើការងារ서울시 강남구

ប្រាក់ខែ시급10,000원

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស4명

ម៉ោងការងារ주 5일근무 (1일 5시간/시간협의)

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP