ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

សូមជ្រើសរើស មុខវិជ្ជាណាដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់មកចុចប៊េតុងស្វែងរក។

 • តំបន់បម្រើការងារ

ដំណើរការ [J-213-42] ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលាងចាន(មិនពាក់ព័ន្ធ), បុគ្គលិកធ្វើការងាររត់តុភោជនីយដ្ឋានថៃ(ថៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-42

តំបន់បម្រើការងារស៊ុងផាគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ10:00 ~ 22:00

ប្រាក់ខែអាចប្រែប្រួលបានអាស្រ័យលើការងារ

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-41] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកហិរញ្ញវត្ថុCS (ថៃ)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-41

តំបន់បម្រើការងារម៉ាភូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:00 ~ 18:00

ប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ 26.000.000វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ដំណើរការ [J-213-40] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទីប្រឹក្សាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ពុជា)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-40

តំបន់បម្រើការងារក្យ៉ុងគីដូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ09:30 ~ 18:30

ប្រាក់ខែ២លានវ៉ុន ក្នុងមួយខែ​(ចរចារបាន បន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍រួច)​

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-39] ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជំនួយការផ្ទះបាយនៅហាងថៃ
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-39

តំបន់បម្រើការងារក្យ៉ុងគីដូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ3 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ17:00 ~ 22:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួល :១០,០០០វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ដំណើរការ [J-213-38] ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកគ្រប់គ្រងហាង
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-38

តំបន់បម្រើការងារគូរ៉ូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ15:30 ~ 20:30

ប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលម៉ោង ៩.២០០វ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើសមនុស្ស ១នាក់

ផុតកំណត់ [J-213-16]ការជ្រើសរើសអ្នកបកប្រែផ្នែកការងារមន្ទីពេទ្យធ្មេញ(ភាសាអង់គ្លេស)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-213-16

តំបន់បម្រើការងារសរឈូគូ

ចំនួននៃថ្ងៃធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

ម៉ោងការងារ10:00 ~ 17:00

ប្រាក់ខែប្រាក់ខែ 1លាន80ម៉ឺនវ៉ុន

ប្រភេទការងារការងារជាប់រហូត

ចំនួនជ្រើសរើស0នាក់

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP