ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

ដំណើរការ ចុងភៅចម្អិនអាហារជាក្រុមក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ

តំបន់បម្រើការងារសង់បុកគូ ហាវ៉ុលកូកដុង

ប្រាក់ខែខែ 191ម៉ឺនវ៉ុន

ប្រភេទការងារកិច្ចសន្យាការងារគ្មានកំណត់រយៈពេល

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារព្រឹក 06:00~15:00, ថ្ងៃ 11:00~20:00, 2វេន

ដំណើរការ រើសបុគ្គលិកផលិតកម្ម
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ

តំបន់បម្រើការងារដូបុងយ៉ក

ប្រាក់ខែខែ 175ម៉ឺនវ៉ុន

ប្រភេទការងារកិច្ចសន្យាការងារគ្មានកំណត់រយៈពេល

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារ09:15~18:15(សប្តាហ៍ 5ថ្ងៃ)

ដំណើរការ [លេខការងារ J-191-52] រើសបុគ្កលិកផ្នែកលក់នៅហាងរួចពន្ធវៀតណាម
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-191-52

តំបន់បម្រើការងារក្រុងសេអ៊ូល ម៉ាផូគូ

ប្រាក់ខែ8,350វ៉ុន

ប្រភេទការងារបុគ្គលិក

ចំនួនជ្រើសរើស2នាក់

ម៉ោងការងារ

ដំណើរការ [លេខការងារ J-191-51] កិច្ចការបកប្រែនៅស្ថានទូរវៀតណាម
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-191-51

តំបន់បម្រើការងារក្រុងសេអ៊ូល សឆូគូ

ប្រាក់ខែបណ្តុះបណ្តាល 3ខែ120ម៉ឺនវ៉ុន 3ខែក្រោយ 175ម៉ឺនវ៉ុនឡើង

ប្រភេទការងារបុគ្គលិក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារថ្ងៃធ្វើការ 10:00~18:00

ដំណើរការ [លេខការងារ J-191-50] OP
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-191-50

តំបន់បម្រើការងារក្រុងសេអ៊ូល ចុងនូគូ

ប្រាក់ខែខែ 1,745,150វ៉ុន

ប្រភេទការងារបុគ្គលិក

ចំនួនជ្រើសរើសហ្វីលីពីន, ថៃ, តៃវ៉ាន់

ម៉ោងការងារ09:00~18:00(សប្តាហ៍5ថ្ងៃ)

ដំណើរការ [លេខការងារ J-191-48] បកប្រែនៅធនាគារ
  • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
  • J-191-48

តំបន់បម្រើការងារក្រុងសេអ៊ូល ជុងគូ

ប្រាក់ខែបុគ្គលិកកិច្ចសន្យា

ប្រភេទការងារបុគ្គលិក

ចំនួនជ្រើសរើស00នាក់

ម៉ោងការងារសំភាសន៍រួច សម្រេច

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP