ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

លេខ ចំណងជើង ចំនួនជ្រើសរើស ទីកន្លែងគ្រោងធ្វើការងារ ស្ថានភាព កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
604 [លេខការងារ J-191-16] គ្រូពីរភាសានៅស្ថាប័នរដ្ឋ - មិនសំខាន់ 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល សង់ដុងគូ ដំណើរការ 2019.01.21
603 [លេខការងារ J-191-15] គ្រូ២ភាសា - ចិន 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល ដំណើរការ 2019.01.21
602 [លេខការងារ J-191-12] ស្ថាប័នរដ្ឋ ជំនួយការប្រឹក្សាភាសាអារាប់/អេស្ពាញ ប្រទេសនិមួយៗ 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល ចុងនូគូ ដំណើរការ 2019.01.18
601 [លេខការងារ J-191-11] អ្នកបកប្រែពហុវប្បធម៍(អ្នករស់នៅយង់ដឹងផូ) - ចិន 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល យង់ដឹងផូគូ ដំណើរការ 2019.01.17
600 [លេខការងារ J-191-10] ជំនួយការការិយាល័យ និងបកប្រែ - ចិន, ជប៉ុន, វៀតណាម, អង់គ្លេស 2នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល យាងឆនគូ ដំណើរការ 2019.01.15
599 [លេខការងារ J-191-09] អ្នកប្រឹក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅថនាគារ - អ្នកចេះភាសាអង់គ្លេស 3នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល សង់បុកគូ ដំណើរការ 2019.01.09
598 [លេខការងារ J-191-08] ជ្រើសអ្នលក់នៅហាងឥតពន្ធ - វៀតណាម, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វីលីពីន, ចិន, ជប៉ុន(អ្នកចេះអង់គ្លេស) 00នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល យុងសាន់គូ ដំណើរការ 2019.01.09
597 [លេខការងារ J-191-07] ប្រឹក្សាធានារាប់រ៉ងកូនសិស្សបរទេស - វៀតណាម 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល សឆូគូ ដំណើរការ 2019.01.09
596 [លេខការងារ J-191-06] កិច្ចការពាក់ព័ន្ធទីផ្សារ លក់ វេបឌីស្សាញ-ជប៉ុន,ចិន,ហ្វីលីពីន,វៀតណាម,ឥណ្ឌា,អាមេរិច 15នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល ដំណើរការ 2019.01.07
595 [លេខការងារ J-191-05] អ្នកធ្វើការក្រៅម៉ោងនៅថនាគារ - ចិន 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល គូរ៉ូគូ ផុតកំណត់ 2019.01.07
594 [លេខការងារ J-191-04] [J-191-04] បកប្រែពាក់ព័ន្ធទិដ្ឋកា - វៀតណាម 1~2នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល ជុងគូ ដំណើរការ 2019.01.03
593 [លេខការងារ J-191-03] [J-191-03] ជ្រើសរើសក្រុមលក់ក្រៅប្រទេស- រ៉ុស្សី 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល យង់ដឹងផូគូ ដំណើរការ 2019.01.03
592 [លេខការងារ J-191-02] [J-191-02] ជ្រើសរើសអ្នកចម្រៀងភាសាបរទេស-វៀតណាម, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ថៃ 00នាក់ បន្ទប់ថតសម្លេង(ហាប់ចង់, ក្រាំងណាំ ល) ដំណើរការ 2019.01.03
591 [លេខការងារ J-191-01] [J-191-01] អ្នកគ្រប់គ្រង់ទីផ្សារអនឡាញ - ថៃ 1នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល គូរ៉ូគូ ដំណើរការ 2019.01.03
590 [លេខការងារ J-184-49] បុគ្គលិកទេសចរណ៍វេជ្ជសាស្រ្តបកប្រែភាសាចិន- ចិន 2នាក់ ក្រុងសេអ៊ូល ដំណើរការ 2018.12.12
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP