ដំណឹងស្វែងរកការងារ សេចក្តីជូនដំណឹងការងារ

ដំណើរការ ជ្រើសរើសអ្នកសំអាត និង អ្នកណែនាំ
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ

តំបន់បម្រើការងារ명동

ប្រាក់ខែ시급 8350원

ប្រភេទការងារ기간의 정함이 없는 근로계약

ចំនួនជ្រើសរើស1명

ម៉ោងការងារ18시-22시

ដំណើរការ [លេខការងារ J-192-33] ជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះផ្នែកប្រឹក្សាការទេសចរណ៍
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-192-33

តំបន់បម្រើការងារ서울시 서초구

ប្រាក់ខែ일급 15,000원

ប្រភេទការងារ일용직

ចំនួនជ្រើសរើស1

ម៉ោងការងារ월~금(19:00~24:00) / 토(10:00~16:00)

ដំណើរការ [លេខការងារ J-192-32] ការជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងការបកប្រែភាសាថៃSNS
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-192-32

តំបន់បម្រើការងារ서울시 강남구

ប្រាក់ខែ8350원(시급)

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស1

ម៉ោងការងារ09:00~18:00 (7.5h)

ដំណើរការ ការបកប្រែភាសាថៃនិងកិច្ចការគាំទ្រ
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • 2019-11

តំបន់បម្រើការងារ강남구

ប្រាក់ខែ월 1,630,000원 이상

ប្រភេទការងារ정규직

ចំនួនជ្រើសរើស1

ម៉ោងការងារ9:00-18:00 (주5일/주37.5시간 근무)

ផុតកំណត់ [លេខការងារ J-192-27] (ជ្រើសរើសអ្នកដែលចេះភាសាចិនផ្នែកប្រឹក្សាលេខតំណាងខាង ធូថាម៉យ្យ៉ន់សេចុម)
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-192-27

តំបន់បម្រើការងារ서울시 영등포구

ប្រាក់ខែ주간 185만원 / 야간 132만원 이상

ប្រភេទការងារ상용직

ចំនួនជ្រើសរើស4នាក់

ម៉ោងការងារ평일(주말포함)09:00~18:00(주간) / 18:00~23:00(야간)

ដំណើរការ [លេខការងារ J-192-26] ជ្រើសរើសអ្នកបកប្រែភាសាថៃ
 • កាលបរិច្ឆេទសរសេរ
 • J-192-26

តំបន់បម្រើការងារ재택근무

ប្រាក់ខែ번역 분량(글자 혹은 페이지)에 따라 금액이 달라짐

ប្រភេទការងារ일용직

ចំនួនជ្រើសរើស1នាក់

ម៉ោងការងារ

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP