• HOME
  • Impormasyong Multikultura
  • Kinakailangan na impormasyon
  • Pagpaparehistro bilang Dayuhan (Alien Registration)

Kinakailangan na impormasyon Kinakailangan na impormasyon Pagpaparehistro bilang Dayuhan (Alien Registration)

Pagpaparehistro
bilang Dayuhan

Pagpaparehistro bilang Dayuhan

Sa kaso ng mga migranteng kasal sa Koreano (F-6), kinakailangan nilang pumunta sa Tanggapan ng Imigrasyon o sa sangay nito na sumasaklaw sa inyong tirahan. Kinakailangang isagawa ang pagpaparehistro bilang dayuhan sa loob ng 90 araw mula sa araw ng inyong pagpasok sa Korea kasama ang inyong asawang Koreano. Maaari rin ninyong palawigin ang inyong soj ourn period (visa) rito

Mga Dokumentong Isusumite sa Pagpaparehistro bilang Dayuhan
· Application form para sa rehistrasyon
· Pasaporte, 1 pirasong larawan (3.5x4.5cm)
· Katibayan ng Pag-aasawa (Marriage Certificate) at Kopya ng Resident Registration ng Asawang Koreano
· Bayad: KRW 40,000 / Bayad sa pagkakaloob ng Alien Registration Card : KRW 30,000 / Bayad sa pagpapalawig ng sojourn period : KRW 30,000

Paano kapag may babaguhin sa alien
registration?

Paano kapag may babaguhin sa alien registration?

Sakaling mangyari ang anumang pagbabago gaya ng isinasaad sa ibaba, kinakailangan ninyo itong i-report at papalitan sa Tanggapan ng Imigrasyon sa loob ng 14 na araw mula nang mangyari ang pagbabago. Magmumulta kayo sakaling lumabag kayo sa patakarang ito
※ Maaari rin itong i-apply online www.hikorea.go.kr.
Mga Pagbabago sa Alien Registration
· Dahilan ng Pagrereport : pangalan, petsa ng kapanganakan at nasyonalidad, numero ng pasaporte (passport number), araw ng pagka kaloob (date of issue), at araw ng pagkawalang-bisa (validity date)
· Lugar ng Aplikasyon : Tanggapan ng Imigrasyon na sumasaklaw sa inyong lugar
· Mga Kinakailangang Dokumento : Aplikasyon para sa Pagbabago sa Alien Registration, Pasaporte, at Alien Registration Card

Paano kung kinakailangang
mag-isyung muli ng panibagong Alien
Registration Card

Paano kung kinakailangang mag-isyung muli ng panibagong Alien Registration Card

Maaari ninyo itong i-apply muli sa loob ng 14 na araw

Kapag Nawala ang Alien Registration Card
· Dahilan ng Pagrereport : Pagkawala ng Alien Registration Card
· Lugar ng Aplikasyon : Tanggapan ng Imigrasyon na sumasaklaw sa inyong lugar
· Mga Kinakailangang Dokumento : pasaporte, application form para sa muling pagkakaloob ng alien registration card, bayad na KRW 30,000, 1 pirasong larawan (3.5x4.5cm), dokumentong nagpapaliwanag kung bakit kayo nag-aapply para sa bagong Alien Registration Card

Kapag lumipat
ng tirahan

Kapag lumipat ng tirahan

Matapos magparehistro bilang dayuhan, kina kailangang ipagbigay-alam sa Gu Office (gu-cheong) o sa Tanggapan ng Imigrasyon ang inyong paglilipat ng tirahan sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng inyong paglipat. Magmumulta ang sinumang lumabag sa patakarang ito

※ Maaari rin itong i-apply online www.hikorea.go.kr.

Pagrereport ng Pagbabago sa Lugar ng Tirahan
· Dahilan ng Pagrereport : sa lugar ng tirahan
· Lugar ng Aplikasyon : sa Gu Office ng nilipatan ninyong lugar o sa Tanggapan ng Imigrasyon na sumasaklaw sa inyong lugar
·Mga Kinakailangang Dokumento : application form para sa pagbabago sa lugar ng tirahan, pasaporte at alien registration card, kopya ng resident registration ng iyong asawa na may nakatatak tungkol sa paglilipat-bahay

TOP