• HOME
  • Impormasyong Multikultura
  • Paggamit ng Online Korean Class
  • Paggamit ng Online Korean Class

Paggamit ng Online Korean Class Paggamit ng Online Korean Class Paggamit ng Online Korean Class

Pambansang Institusyon ng Koreanong Lengwahe

Ito ay ang mabisang pag aaral ng Hanggugo sa pamamagitan ng paggamit ng mga sikat na Halyu drama. Maari itong idownload sa Nuri site upang mapagsanayan ang mga Koreanong ekspresyon (Nakawiwiling Hanggugo 1,2,3,4)

- oras ng konsultasyon : Lunes~Byernes(5 beses sa isang linggo), 9:00 ~ 18:00

Pangalan ng tanggapan address numero ng telepono homepage
Pambansang Institusyon ng Koreanong Lengwahe Seoul Gangnam gu Geumnanghwaro 154( Banghwa3dong 827) 02-2669-9775 www.korean.go.kr

EBS Durian

Ang EBS ay naglunsad ng serbisyo para sa multikultural na pamilya kung saan madaling matutunan ang Hanggugo at Koreanong kultura sa edukasyong programa ng EBS na may multikultural na konteksto at isinalin sa 3 lengwahe (Ingles·Bietnam·Tsina).

- oras ng konsultasyon : Lunes~Byernes(5 beses sa isang linggo), 9:00 ~ 18:00

Pangalan ng tanggapan address numero ng telepono homepage
EBS Durian Seoul seochogu Baumiro 1gil 35 pahayagan ng Koreanong edukasyon 02-1588-1580 www.ebs.co.kr/durian/kr

MNTV pahayagan ng imigranteng mamamayan

Hindi madali para sa mga dayuhan ang matutunan ang mga magagalang na pananalita at mahirap na balarila ng lengwaheng Koreano. Ang MNTV ay naglunsad ng pagtuturo ng balarila kung saan mas madaling matutunan ang mga pananalitang ginagamit sa pang araw araw na pamumuhay. (Pang araw araw na Hanggugo elementary level 1,2 ,intermediate level 1)

- oras ng konsultasyon : Lunes~Byernes(5 beses sa isang linggo), 9:00 ~ 18:00

Pangalan ng tanggapan address numero ng telepono homepage
MNTV pahayagan ng imigranteng mamamayan Seoul Gurogu Oryudong 223-5 unang palapag sa ibaba ng pahayagan ng mga imigranteng mamamayan MNTV 070-8670-8506 www.mntv.net/

Nuri- King Sejeong Institute

Lugar kung saan may sistema ng palitan ng kaalaman (LMS) sa pagitan ng mga tagapamahala at mag aaral ng Hanggugo. Makakakuha din ng mga impormasyong may kinalaman sa pag-aaral ng Hanggugo at Koreanong kultura

- oras ng konsultasyon : Lunes~Byernes(5 beses sa isang linggo), 9:00 ~ 18:00

Pangalan ng tanggapan address numero ng telepono homepage
King Sejeong Institute Foundation Seoul Seochogu Banporo 301 ika 7 palapag sa pampublikong silid aklatan 02-3276-0700 www.sejonghakdang.org/

Goryeo Cyber University

Para sa sinuman sa buong mundo na nagnanais magkaroon ng kaalaman sa Korea, ipakikilala ang bansa, kultura at Koreanong namumuhay at mayroon ding serbisyong pagtuturo ng lengwaheng Koreano. (3 minutong pagtuturo ng Hanggugo Level 1,2,3,4, online test)

- oras ng konsultasyon : Lunes~Byernes(5 beses sa isang linggo), 8:00 ~ 17:00

Pangalan ng tanggapan address numero ng telepono homepage
Goryeo Cyber University Seoul Jongno Bukchonro 106 02-6361-2000 korean.cuk.edu

TOP