• home
  • รู้ข้อมูลการจัดการเอกสารทางราชการอย่างง่ายดาย
  • การสนับสนุนช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
  • บัตรกำนัลสำหรับเช่าบ้านในกรุงโซล

การสนับสนุนช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การสนับสนุนช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย บัตรกำนัลสำหรับเช่าบ้านในกรุงโซล

บัตรกำนัลสำหรับเช่าบ้านในกรุงโซล

·ผู้มีสิทธิ์

ผู้ที่เช่าบ้านของเอกชนอยู่แบบรายเดือน (ยกเว้นผู้ที่อยู่ในอพาร์เม้นท์ของรัฐบาล), อาศัยอยู่ในกรุงโซลมามากกว่า 1 ปี และมีรายได้ต่ำสุด ต่ำกว่า 150% (ยกเว้นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในฐานะผู้มีรายได้ต่ำ) สามารถขอรับบัตรกำนัลสำหรับที่อยู่อาศัยได้

·เอกสารในการสมัคร

สำเนาสัญญาเช่าบ้าน 1 ฉบับ

·สถานที่รับเรื่อง

สำนักงานเขต (ดง) ในพื้นที่ที่อยู่อาศัย

จำนวนผู้อยู่อาศัย 1คน 2คน 3คน 4คน 5คน มากกว่า 6 คน
เงินช่วยเหลือต่อเดือน 50,000วอน 55,000วอน 60,000วอน 65,000วอน 70,000วอน 75,000วอน

TOP