• HOME
  • Impormasyon ng mga Pangasiwaan
  • Suportang pabahay
  • Housing Voucher ng Seoul

Suportang pabahay Suportang pabahay Housing Voucher ng Seoul

Housing Voucher ng Seoul

·Sino ang Maaaring Makatanggap

Ang mga housing voucher ay para sa mga nagbabayad ng buwanang renta (hindi kasama ang public rental housing) na may sahod na hindi hihigit sa 60% ng median household income (hindi kasama ang mga pamilyang nakakatanggap ng living/medical/housing allowance).

·Dokumento para sa Aplikasyon

Application form at 1 kopya ng kontrata sa renta ng bahay

·Institusyong Pagpapasahan ng Aplikasyon

Community Center kung saan kayo nakatira

·Halaga ng Suporta

Bilang ng Nakatira 1 Tao 2 Tao 3 Tao 4 na Tao 5 Tao Mahigit sa 6 na Tao
Halaga ng Suporta bawat Buwan KRW 50,000 KRW 55,000 KRW 60,000 KRW 65,000 KRW 70,000 KRW 75,000

TOP