• home
  • รู้ข้อมูลการจัดการเอกสารทางราชการอย่างง่ายดาย
  • การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตประจำวัน
  • สวัสดิการสำหรับประชาชนผู้มีรายได้ต่ำ

การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตประจำวัน สวัสดิการสำหรับประชาชนผู้มีรายได้ต่ำ

สวัสดิการสำหรับประชาชนผู้มีรายได้ต่ำ

ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ประสบความลำบากในการครองชีพ

ผู้มีสิทธิ์

ผู้ที่ได้รับสัญชาติเกาหลีและไม่มีผู้เลี้ยงดู, หรือมีผู้เลี้ยงดูแต่ไม่มีความสามารถจะส่งเสียครอบครัว หรือไม่ได้รับการเลี้ยงดู และได้รับการรับรองแล้วว่ามีรายได้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำ

คนต่างชาติที่แต่งงานกับคนเกาหลีแต่ยังไม่ได้สัญชาติเกาหลี แต่กำลังเลี้ยงดูบุตรที่มีสัญชาติเกาหลี หรืออยู่อาศัยด้วยกันกับทายาทที่มีสัญชาติเกาหลี

วิธีสมัคร

สมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่ อึบ, เมียน, หรือดง ที่ลงทะเบียนชื่อในทะเบียนบ้าน ได้ตลอดทั้งปี

หรือหากไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน สามารถไปขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ ชี่, กุน, กู (อึบ, เมียน, ดง) ที่ตอนนี้อาศัยอยู่เพื่อสมัครขอรับความช่วยเหลือได้

เอกสารที่จำเป็น

ใบสมัคร, ใบยินยอมให้ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สิน ฯลฯ, ใบทะเบียนบ้านระบุสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ
※ เอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและแต่ละครอบครัว

รายละเอียดสวัสดิการ

เงินเลี้ยงชีพ, เงินค่าบ้าน, เงินค่าการศึกษา, เงินค่าคลอดบุตร, เงินฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือเพื่อให้ช่วยตัวเอง, เงินค่ารักษาพยาบาล

※ สอบถามรายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่ อึบ, เมียน, ดง ที่ตนมีทะเบียนบ้านอยู่, หรือที่สำนักงานบริหาร (กู) หรือที่ คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ ☎129

คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ

คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ จะให้บริการข้อมูล หรือคำปรึกษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและสวัสดิการต่าง ๆ สามารถโทรได้ทั่วประเทศที่หมายเลข 129 โดยไม่มีหมายเลขพื้นที่

เวลาให้คำปรึกษา : การปรึกษาเรื่องทั่วไป วันธรรมดา 9.00 – 18.00 น., ปรึกษาเรื่องร้ายแรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

วิธีใช้บริการ : โทรปรึกษาทางโทรศัพท์ที่ 129 , ปรึกษาโดยการสนทนาออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ 129)

ข้อมูลและประเภทคำปรึกษาที่คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ ให้บริการอยู่คือ

- สวัสดิการผู้มีรายได้ต่ำ, การรักษาพยาบาล, สุขภาพอนามัย, สวัสดิการสำหรับคนพิการ, บริการทางสังคม, นโยบายเงินบำนาญ, นโยบายเงินช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร, นโยบายการเลี้ยงดูบุตร, ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในกรณีเร่งด่วน, สุขภาพจิต, นโยบายสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล ฯลฯ

คอลเซ็นเตอร์ของกระทรวงอนามัยและสวัสดิการ 129

http://www.129.go.kr

TOP