• HOME
  • Impormasyon ng mga Pangasiwaan
  • Suportang pangkabuhayan
  • National Basic Livelihood Security System

Suportang pangkabuhayan Suportang pangkabuhayan National Basic Livelihood Security System

National Basic Livelihood Security System

Binibigyan nila ng tulong ang mga pamilyang nakakaranas ng kahirapan sa pamumuhay.

Sino ang Maaaring Makatang gap

Mga naturalisadong Koreano na may kitang mas mababa pa sa itinalagang minimum cost of living at walang kailangang suportahan, o kung mayroon naman ay wala itong kakayahang suportahan ang kanyang sarili o kaya nama’y hindi sila maaaring makatanggap ng suporta.

Mga legal na imigranteng ikakasal na hindi pa nagpapalit ng citizenship at nagdadalang-tao o kaya nama’y nagpapalaki ng anak na menor-de-edad at ang nasyonalidad ay Koreano, o kaya nama’y kasamang naninirahan ng anak na Koreano.

Paraanng Aplikasyo n

maaari kayong mag-apply sa mga tanggapan ng eup, myeon, o dong ng tirahan kung saan kayo nakarehistro

kung hindi naman permanente ang inyong tirahan, maaari kayong magpakonsulta sa tanggapan ng si, gun, o gu (eup, myeon, o dong) ng lugar na tunay ninyong tirahan

Mga Kinakailan gang Doku mento

application form, dokumento sa pagsang-ayon sa pagbibigay ng impormasyong pinansiyal, katibayan ng relasyon ng pamilya, atbp.
※ maaaring magbago ang mga kinakailangang isumiteng dokumento sang-ayon sa personal na kalagayan ng aplikante at ng kanyang pamilya

Nilalaman ng Garantiya

benepisyo sa pangkabuhayan, benepisyo para sa pabahay, benepisyo para sa panganganak, benepisyo para sa namatayan, benepisyo para sa pagpapagaling, at benepisyong medikal

※ Tanong: community center ng eup, myeon, o dong, o sa tanggapan ng gu kung saan kayo nakatira o kaya’y tumawag sa Health & Welfare Call center ☎129

Health & Welfare Call Center

Maaari ninyong tawagan ang Health and Welfare Call Center kahit nasaan pa man kayo sa Korea. Pindutin lamang ang 129 (walang area code) sa inyong telepono at makakakuha kayo ng impormasyon tungkol sa kapakanan (welfare) at kalusugan. Naghahandog din sila rito ng mabilis at tiyak na konsultasyon.

Oras ng Konsultasyon : Lunes~Biyernes 9:00~18:00 para sa regular na konsultasyon at 365 araw, 24 na oras naman para sa mga kasong pangkagipitan

Paraan ng Paggamit : tumawag sa 129, gumamit ng sign language conseling o chatting counseling sa Internet (129 homepage)

ang Health & Welfare Call Center ng impormasyon at konsultasyong gaya ng mga sumusunod

- basic ivlelihood security, mga kasong medikal, mga kasong pangkalusugan, kapakanan ng mga may kapansanan, serbisyong panlipunan, patakaran sa pension, patakaran sa pagtulong sa mga manganganak, patakaran sa pag-aalaga ng mga bata, emergency welfare support, kalusugang pangkaisipan (mental health), patakaran sa pag-aalaga ng kalusugan, atbp.

Health & Welfare Call center 129

http://www.129.go.kr

TOP