• HOME
  • Impormasyon ng mga Pangasiwaan
  • Mga rehistrasyon
  • Kapag Nagpakasal

Mga rehistrasyon Mga rehistrasyon Kapag Nagpakasal

Kapag Nagpakasal

Ito ay ang pagpaparehistro para sa legal na pagkilala sa inyong kasal.

Saan Magpapare histro

Tanggapan ng Gu ※ Hindi ito maaaring iparehistro sa Community Center

Isusumiteng Dokumento

F orm para sa Katibayan ng Pagpapakasal at iba pang mga kaugnay na dokumento

Mga Pangunahing Dokumenton g Kailangang Ilakip

Tig-iisang kopya ng pangunahing katibayan ng relasyon sa pamilya ng mga magpapakasal, katibayan ng pagpapakasal, “family relations certificate”
※ Kung maaaring matiyak ang iba pang mga impormasyon sa electronic archives ng ahensiya ang tungkol dito, maaaring hindi ilakip ang katibayan para sa Family Relations Registration.

Kasunduan sa pagpapakasal

Iba pang mga Dokumento ng Kailangang Ilakip

Kapag ang pag-aasawa ay ipinagbigay-alam sa pamamagitan ng paglilitis para sa pagsusuri ng pagsasama nang walang kasal
- Kopya ng talaan ng hukuman at ng katibayan (tig-iisang kopya ng katibayan ng modipikasyon o kasunduan kung sakaling ang inyong kasal ay sumailalim sa modipikasyon o itinalagang kasunduan [settlement])

Kapag nagpakasal ang dayuhan sa pamamaraan ng Korea
- Katibayan ng Legal na Kapasidad na Magpakasal ng Dayuhan〈hal.) sa kaso ng mga Tsino, kailangan nilang magsumite ng “Certificate of Non-Marriage”〉 at 1 kopya ng pasaporte o kaya ng Alien Registration Card

Kapag nagpakasal ang dayuhan sa paraan ng ibang bansa
- Kopya ng katibayan ng pagpapakasal (marriage certificate) at 1 kopya ng pasaporte o ng Alien Registration Card

Kung sakaling nagkaroon ng konsultasyon sa apelyido at lugar ng rehistrasyon ng pamilya ng anak at ng apelyido at lugar ng rehistrasyon ng pamilya ng nanay
- Tig-iisang kopya ng dokumentong nagpapatunay ng kasunduan sa pagitan ng dalawang partidong magpapakasal

Pagsusuri ng Pagkakakilan lan

Ordinaryong Pagpaparehistro ng Kasal
- Kapag nakilahok ang nagpaparehistro: Kapag parehong dumalo ang mag-asawa, kinakailangan nilang ipakita ang ID nilang dalawa. Kapag isa lamang sa mag-asawa ang dumalo para sa rehistrasyon, kailangan niyang ipakita ang kanyang ID at ang stamp at ID ng kanyang asawa
- Kapag hindi naman dumalo ang nagpaparehistro at ang nagsusumite o ang nagparehistro: Kinakailangang ipakita ng tagapagsumite ang kanyang ID gayundin ang ID card o ang notaryadong lagda o selyong katibayan ng nagpaparehistro

Kapag idinaan sa koreo ang pagpaparehistro para sa kasal
- Kailangang ilakip ang notaryadong lagda o selyong katibayan ng mga magpaparehistro

Pagpaparehistro ng Kasal sa pamamagitan ng Duplicate Copy
- Kapag ang dumalo ay ang nagpaparehistro: ID card
- Kapag ang dumalo ay ang tagapagsumite: ID card ng tagapagsumite
- Kapag isusumite ito sa pamamagitan ng koreo: kopya ng ID card ng nagpaparehistro

※ Matapos ang pagpaparehistro para sa kasal, saka kayo magparehistro para sa paglipat sa community center.

TOP