• HOME
  • Impormasyon ng mga Pangasiwaan
  • Segurong pang-kalusugan
  • Ano ang National Health Insurance

Segurong pang-kalusugan Segurong pang-kalusugan Ano ang National Health Insurance

Ano ang National Health Insurance

Ang programa ng National Health Insurance ay isang programa ng panlipunang insurance na pumipigil sa sobrang gastusing medikal upang maiwasan ang paglobo ng gastusin dahil sa mga hindi inaasahang karamdaman o pinsala. Ang mga mamamayan ay maaaring magbayad ng insurance premiums (hulog sa insurance). Sa pamamagitan nito, mababawasan ang gastusin nila sa paggamit ng serbisyong pangkalusugan sa panahon ng aksidente. Ito ang isa sa mga benepisyong hatid ng pagsususkrito ng insurance.

May dalawang uri ng subscriber sa National Health Insurance: regional subscriber at employment subscriber. Para sa mga dayuhan, hindi mandatoryo ang pagiging isang regional subscriber. Subalit mandatoryo ang pagsususkrito para sa employment subscription sapagkat tungkulin ng employer na ireport ang estado ng empleyado sa trabaho. Ang isang indibidwal na may estado bilang employment subscriber (hal. asawa, anak, at iba pa) ay maaaring maging subscriber bilang dependent ng employment subscriber sa ilalim ng ilang mga kondisyon.

·Upang maging kwalipikadong regional subscriber

Kung ikaw ay isang marriage immigrant (F-6) na nakarehistro bilang dayuhan, maaaring mag-apply sa itinalagang National Health Insurance Corporation na malapit sa iyong tirahan upang makatanggap ng benepisyo.

·Upang maging kwalipikadong employment subscriber

Ang mga rehistradong dayuhang nagtatrabaho sa kumpanyang nakarehistro sa National Health Insurance ay kwalipikadong magsuskrito sa National Health Insurance mula sa petsa ng pagsisimula ng trabaho. Matapos magpasuskrito, maaari nang makatanggap ang empleyado ng benepisyo mula sa NHIS.

·Upang maging kwalipikadong dependent ng isang employment subscriber

Maaaring mag-apply bilang "dependent" ang mga rehistradong dayuhan na walang sahod (hindi nagtatrabaho) subalit may kapamilya (asawa, magulang, atbp.) na nakasuskrito sa NHIS bilang "employment subscriber."

1577-1000

TOP