• HOME
  • Thông tin hành chính
  • Bảo hiểm sức khỏe
  • Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân

Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân

Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân

Là chế độ phúc lợi xã hội trong đó thường ngày người dân nộp phí bảo hiểm và Tổng Công ty Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân là người bảo hiểm quản lý khoản tiền này và chi trả phí bảo hiểm trong trường hợp sử dụng cơ quan y tế nhằm ngăn việc phải chịu gánh nặng lớn cho kinh tế gia đình bởi phí chữa bệnh cao do bệnh tật hoặc chấn thương bất ngờ, giúp người dân chia sẻ rủi ro với nhau và được hưởng dịch vụ y tế.

Người tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân được chia thành người tham gia tại địa phương và người tham gia tại nơi làm việc. Người nước ngoài có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm sức khỏe tại địa phương nhưng đối tượng tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc được tham gia Bảo hiểm Sức khỏe tại nơi làm việc theo nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Tuy nhiên người có quan hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc như vợ/ chồng, con cái... khi đủ một số điều kiện nhất định thi có thể tham gia với tư cách người được phụ dưỡng.

·Đủ điều kiện tham gia bảo hiểm địa phương

Người nhập cư diện hôn nhân đã đăng ký người nước ngoài (F-6) đăng ký tham gia bảo hiểm tại chi nhánh Tổng Công ty Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân phụ trách nơi cư trú để được hưởng chế độ

·Đủ điều kiện tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc

Người nước ngoài đã đăng ký người nước ngoài được tuyển dụng tại cơ sở áp dụng bảo hiểm sức khỏe có thể được hưởng chế độ bảo hiểm với tư cách là người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc kể từ ngày được tuyển dụng.

·Đủ điều kiện hưởng bảo hiểm của người được người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc cấp dưỡng

Người được công nhận là không có thu nhập hoặc phụ cấp, phụ thuộc kinh kế vào người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc trong số những người nước ngoài đã đăng ký người nước ngoài có quan hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm tại nơi làm việc (vợ/ chồng, quan hệ trực hệ, huyết thống trực tiếp...) sẽ được cấp tư cách người được cấp dưỡng để được hưởng chế độ bảo hiểm khi đăng ký với Tổng công ty..

1577-1000

TOP