• home
  • ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต
  • วันหยุดประจำชาติและเทศกาลสำคัญต่าง ๆของประเทศเกาหลีคือวันไหนบ้าง

วันหยุดประจำชาติและเทศกาลสำคัญต่าง ๆของประเทศเกาหลีคือวันไหนบ้าง วันหยุดประจำชาติและเทศกาลสำคัญต่าง ๆของประเทศเกาหลีคือวันไหนบ้าง วันหยุดประจำชาติและเทศกาลสำคัญต่าง ๆของประเทศเกาหลีคือวันไหนบ้าง

วันเทศกาลต่างๆ

ชื่อ วันที่ รายละเอียด
ซัมอิลจอล วันที่ 1 มีนาคม วันระลึกการประกาศอิสรภาพของประเทศเกาหลีจากการเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น
สอกกาทันซินอิล ปฏิทินจันทรคติ วันที่ 8 เดือน 4 วันเกิดของศาสดาสอกกา
วันเด็ก วันที่ 5 พฤษภาคม นที่ระลึกและฉลองให้แก่เด็ก ๆ ที่จะเติบโตเป็นความหวังของประเทศในอนาคต
วันพ่อแม่ วันที่ 8 พฤษภาคม วันที่แสดงความกตัญญูและขอบคุณบิดามารดา
วันครู วันที่ 15 พฤษภาคม วันที่แสดงความกตัญญูและขอบคุณคุณครู
เฮียนชุงอิล วันที่ 6 มิถุนายน วันที่ระลึกถึงทหารและวีรชนทั้งหลายที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศ
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 17 กรกฎาคม วันที่ระลึกถึงวันออก และประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญของชาติ
กวังบกจอล วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ระลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของประเทศกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น
วันชาติ วันที่ 3 ตุลาคม วันที่ระลึกถึงการก่อตั้งประเทศเกาหลี
วันฮั่นกึล วันที่ 9 ตุลาคม วันที่ระลึกถึงกษัตริย์เซจงผู้สร้างตัวอักษรเกาหลี (ฮั่นกึล) และเป็นวันเผยแพร่และค้นคว้าเกี่ยวกับตัวอักษรเกาหลี
คริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม วันที่ระลึกถึงวันประสูติของพระเยซูคริสต์

※ วันที่เป็นสีแดง และวันซอลลัล, ชูสอก เป็นวันหยุด

วันหยุดประจำชาติ : ซัมอิลจอล, เจฮอนจอล, กวังบกจอล, วันชาติ, วันฮั่นกึล

※ วันหยุดประจำชาติ : เป็นวันที่กฎหมายได้กำหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อฉลองและระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ

วันหยุดในเทศกาลสำคัญของประเทศ 4 เทศกาล : ซอลลัล, ดาโน, ชูสอก, ฮั่นสิก

ชื่อ วันที่ รายละเอียด
ซอลลัล ปฏิทินจันทรคติ วันที่ 1 เดือน 1 วันซอลลัลเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี จะมีการไหว้บรรพบุรุษ, และการให้เงินอั่งเปา อาหารพิเศษของเทศกาลนี้คือ ตอกกุก
ทาโน ปฏิทินจันทรคติ วันที่ 5 พฤษภาคม วันที่ 5 ของเดือนนี้คือวันที่ดวงอาทิตย์ร้อนแรงที่สุดในรอบปี ถึงเป็นวันเทศกาลใหญ่วันหนึ่ง
ชูสอก ปฏิทินจันทรคติ วันที่ 15 สิงหาคม เป็นเทศกาลเพื่อฉลองการสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวธัญญาหาร อาหารพิเศษของเทศกาลนี้คือ ซงเพียน
ฮั่นฉิก วันที่ 105 นับจากวันที่สั้นที่สุดในฤดูหนาว ในสมัยโบราณ วันนี้เป็นวันที่ไม่ใช้เตาไฟ แต่จะรับประทานอาหารเย็น เป็นเทศกาลที่มาจากประเทศจีน

TOP