• HOME
  • Impormasyon sa Pamumuhay
  • Anibersaryo at pista opisyal

Anibersaryo at pista opisyal Anibersaryo at pista opisyal Anibersaryo at pista opisyal

Pagpapakilala ng mga Pagdiriwang

Okasyon Araw Nilalaman ng Pagdiriwang
Independence Day Movement Mar. 1 Sa araw na ito ay ipinaaalam sa buong mundo ang pagdiriwang hinggil sa pag-aaklas laban sa pananakop ng Hapon at pagpapahayag ng kalayaan ng Timog Korea.
Buddha’s Birthday Lunar 4.8 Ito ang araw ng kapanganakan ni Buddha.
Children’s Day May 5 Inilaan ang araw na ito sa mga bata na magtataguyod ng lipunan sa hinaharap upang sila ay lumaking masisigla kaalinsabay ng pagbuhay ng pag-asa at pangarap sa kanilang kaisipan.
Parents’ Day May 8 Ipinagpapasalamat sa araw na ito ang biyaya ng mga magulang.
Teachers’ Day May 15 Ang araw na ito ay para sa mga guro bilang tanda ng pasasalamat at paggalang.
Memorial Day Jun. 6 Sa araw na ito ay binibigyang-pugay ang mga sundalong lumaban at namatay para sa bayan.
Constitution Day Jul. 17 Inaalala sa araw ng ito ang pagsasabatas at promulgasyon ng konstitusyon ng Timog Korea.
Liberation Day Aug. 15 Inilaan ang araw na ito para sa pagkakamit ng kalayaan ng Timog Korea mula sa kolonisasyon ng bansang Hapon.
National Foundation Day Oct. 3 Ginugunita sa araw na ito ang pagkakatatag ng Republika ng Timog Korea.
Hangeul Day Oct. 9 Ipinagdiriwang sa araw na ito ang kapanganakan ni Haring Sejong na siyang gumawa ng Hangeul, ang alpabeto ng Korea. Inilalaan din ang araw na ito upang pasiglahin ang mga gawaing para sa pagtataguyod at pag-aaral ng Hangeul.
Christmas Dec. 25 Ipinagdiriwang sa araw na ito ang kapanganakan ni Hesukristo.

※ Ang mga nakalimbag sa pulang letra, Seolnal at Chuseok, ay mga pambansang legal na pista opisyal.

Mga Pambansang Opisyal na Kapistahan ng Timog Korea: Independence Day Movement, Constitution Day, National Foundation Day, Hangeul Day

※ Mga Pambansang Pista Opisyal: Mga araw ng pagdiriwang na sinususugan ng batas, kung kailan ginugunita ang mga mahahalagang pagdiriwang bilang isang bansa.

Ang 4 na Malalaking Pagdiriwang sa Timog Korea

Pagdiriwang Araw Nilalaman ng Pagdiriwang
Seollal Lunar Enero 1 Ang Seolnal ang pinakamalaking pagdiriwang sa Timog Korea kung kailan nagkakaroon ng seremonya para sa mga ninuno at pagsasagawa ng pagyukod (New Year’s Bow) sa pagsisimula ng taon. Ang ddeokguk ang tampok na pagkain tuwing Seolnal.
Dano Lunar Mayo 5 Ang Dano ay tumutukoy sa unang limang araw ng buwan ng Mayo. Ito ay itinuturing na isang napakahalagang pista opisyal sapagkat ang Dano ang may pinakamalakas na Yang Xi sa loob ng taon.
Chuseok Lunar Agosto 15 Kahalintulad ng Araw ng Pasasalamat, ipinagdiriwang ito bilang pagtatapos ng pagsasaka, pag-aani ng limang taon ng panahon na tumutugon sa isang uri ng Thanksgiving. Ang Seongpyeon ang tampok na pagkain tuwing Chuseok.
Hansik 105 araw matapos ang winter solstice Sa araw na ito ay kumakain ang mga tao ng natatanging malalamig na pagkain. Halaw mula sa tradisyong Tsino ang kaugaliang ito.

TOP