• HOME
  • Аж амьдралын мэдээлэлs
  • Элчин сайдын Яам

Элчин сайдын Яам Элчин сайдын Яам Элчин сайдын Яам

Улс орон Хаяг Утасны дугаар Цахим хуудас
Америк Жунну дүүрэг, Сэжун ру 82-14 02-397-4114 http://korean.seoul.usembassy.gov/
Япон Жунну дүүрэг, Юүлгуг ру 2 гил 22 02-2170-5200 www.kr.emb-japan.go.jp
Хятад Жунну дүүрэг, Жахамүнь ру 70 02-738-1038 www.chinaemb.or.kr
Эквадор Жунну дүүрэг, Жун ру 47 02-739-2401 http://coreadelsur.embajada.gob.ec
Тайван Жунну дүүрэг, Шиньмүнь ру 1 га 150 02-399-2767
Вьетнам Жунну дүүрэг, Бүгчунь ру 123 02-734-7948 http://www.vietnamembassy-seoul.org/vi/
Орос Жүн дүүрэг, Сосумүнь ру 11 гил 43 02-318-2116 http://russian-embassy.org
Шриланка Жүн дүүрэг, Дунху ру 10 гил 39 02-735-2966 -
Монгол Юнсань дүүрэг, Дугсодан ру 95 02-794-1951 www.mongolembassy.com
Малайз Юнсань дүүрэг, Дугсодан ру 129 02-2077-8600 www.malaysia.or.kr
Тайланд Юнсань дүүрэг, Дэсагуань ру 42 02-795-3098 http://www.thaiembassy.org/seoul/
Зүүн Мапу дүүрэг, Мапу дэру 109 02-797-6151 -
Камбож Юнсань дүүрэг, Дэсагуань ру 20 гил 12 02-3785-1041 -
Мьянмар Юнсань дүүрэг, Ханнам дэру, 28 гил 12 02-790-3814 -
Филиппин Юнсань дүүрэг, Итэвонь дун 5-1 02-796-7387 www.philembassy-seoul.com
Киргизстан Юнсань дүүрэг, Сүвол ру 272 02-379-0951 http://kyrgyzembkorea.com
Казакстан Юнсань дүүрэг, Жанмүнь ру 53 02-391-8906 www.kazembassy.org
Пакистан Юнсань дүүрэг, Жанмүнь ру 9 га гил 39 02-796-8252 www.pkembassy.or.kr
Бангладеш Юнсань дүүрэг, Жанмүнь ру 6 гил 17 02-796-4056 http://bdembseoul.org
Непал Сонбүг дүүрэг, Сонжам ру 2 гил 19 02-3789-9770 www.nepembseoul.gov.np
Узбекстан Юнсань дүүрэг, Тэсагуан ру, 11 гил 27 02-574-6554 www.uzbekistan.or.kr
Индонез Ёндөнпу дүүрэг, Ёидэбан 380 02-783-5675 http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/ko/

TOP