• HOME
  • Impormasyon sa Pamumuhay
  • Makakatulong na mga numero ng Telepono

Makakatulong na mga numero ng Telepono Makakatulong na mga numero ng Telepono Makakatulong na mga numero ng Telepono

120 Dasan call center

·Nais ba ninyong malaman ang higit pa tungkol sa Seoul? ! www.seoul.go.kr

Bisitahin ang homepage ng Seoul (www.seoul.go.kr)! Ang homepage ng Seoul ay maaaring mabasa sa anim na wika (Koreano, Ingles, Hapon, Tsino, Pranses, at Espanyol). At maaari kayong makakuha dito ng iba’t ibang impormasyon gaya ng balita sa munisipalidad, pakikilahok ng mga mamamayan, electronic application, at administratibong impormasyon. Bukod pa rito, maaari rin kayong lumahok samgapagbabagongnilalamanngadministrasyon.

·Tutulungan kayo ng 120 Dasan Call Center

Ang120DasanCallCenteraypinag-isangnumerongtelepono ngmunisipalidadngSeoulatngopisinangbawatdistrito. Itoay isang bagong sistema kung saan maaaring magtanong o humingi ng tulong ang mga mamamayan kahit anong oras dahil bukas ito ng 24 na oras at 365 araw. Maaari kayong makakuha ng pagpapayo sa pamamagitan ng telepono, text message, sign language, chatting, o kaya naman sa biang wika.

·Gabay sa Serbisyong Pagbibigay Konsultasyon sa Telepono Gamit ang Iba’t Ibang Wika ng 120 Dasan Call Cente

- Nagbibigay ng direktang konsultasyon ang propesyonal na tagapayo o three-way interpretation services, at ito ay inihahandog sa limang wika (Ingles, Tsino, Hapon, Vietnamese, Mongolian).
- Oras ng Konsultasyon : Lunes hanggang Biyernes, 9:00 AM ~ 7:00 PM
- Paraan ng Pagtawag : pindutin ang 120 ▶ ARS blg. 9 ▶ piliin ang wikang nais gamitin ▶ No. 1: Ingles ▶ No. 2: Tsino ▶ No. 3: Hapon ▶ No. 4: Vietnamese ▶ No. 5: Mongolian
- Nilalaman ng Konsultasyon : Impormasyon sa Pang-araw-araw na Pamumuhay, Impormasyon sa Turismo, Transportasyon, Three-way Interpretation Services, Atbp.

Bukod pa rito, maaaring mismong propesyonal na tagapayo sa ibang wika na mula sa 120 Dasan Call Center ang tatawag sa inyo ng 1~2 beses sa loob ng isang linggo. Ito ay sang-ayon sa “Happy Call Service para sa mga Dayuhan.” Para magamit ang nasabing serbisyo, maaari kayong mag-apply sa http://120- dasan.seoul.go.kr

※ Paraan ng Aplikasyon: Bumisita sa homepage ▶ 120 Counseling Service ▶ Mag-apply para sa Happy Call Service para sa mga Dayuhan

Pangalan ng Center Telepono Konsultasyon sa Text sa Cellphone Homepage
120 Dasan Call Center 120, walang area code I-send ang inyong text sa 02-120 http://120dasan.seoul.go.kr

Ipaalam ninyo sa amin ang makakatulong na contact information

Serbisyo Tungkol sa Administratibong Impormasyon Telepono Serbisyo Tungkol sa Impormasyon sa Pamumuhay Telepono
120 Dasan Call Center 120 Korea Legal Aid Center for Family Relations 1644-7077
Information center for foreigners 1345 Weather forecast 131
Mga Organisasyong Nagbibigay-payo sa paghahanap ng trabaho at pagsisimula ng trabaho ng mga multikultural na pamilya sa Seoul 02-845-5433 Multicultural Family Support Centers/ Emergency Support Center for Migrant Women 1577-1366
Seoul Migrant Women Counseling Center 02-733-0120 Iulat ang problema sa kuryente (Korea Electric Power Corporation) 123
Health & Welfare Call Center 129 Iulat ang hindi maayos na pag-iinstall ng kuryente sa bahay 1588-7500
Seoul Global Center 02-2075-4180 Pagpapayo tungkol sa National Health Insurance 1577-1000
Iulat ang tungkol sa pag-iispiya 111 Phone number information service 114
Iulat ang krimen and pang-aabuso sa mga bata 112 World time information service 116
Emergency report on marine affairs 122 Traffic information service 1333
Emergency healthcare counseling and information on hospitals 1339 Iulat ang tungkol sa polusyon sa kapaligiran 128
Iulat ang tungkol sa sunog, paghingi ng saklolo sa panahon ng emerhensiya at kalamidad. Humingi ng impormasyon tungkol sa serbisyong pangkalusugan at mga ospital. 119 Iulat ang problema tungkol sa tubig 121
Korea Legal Aid Corporation 132 Pagpapareserba sa pagtapon ng malalaking basura 1599-0903
Iulat ang tungkol sa pampinansiyal na panloloko 1332 Korea Post service 1588-1300
Iulat ang tungkol sa trafficking 125 Call Center ng Seoul Office of Education 1396
Iulat ang tungkol sa karahasan sa paaralan at sekswal na karahasan 117 Iulat ang tungkol sa aksidente sa gas 1544-4500
Iulat ang tungkol sa droga at iba pang kriminal na gawain 1301 Korea Sexual Violence Relief Center 02-338-5801
Iulat ang tungkol sa nawawalang bata 182 Emergency Call Line for Women 1366
National Human Rights Commission of Korea 1331 Women Migrants Human Rights Center 02-3672-7559
Government Call Center 110 Pagpapayo tungkol sa national pension 1355
Seoul Metropolitan Counseling and Welfare Center for Youth 02-2285-1318 Information Center of Korea Tourism Organization 1330
Youth Hotline (24 hours all year round) 1388 Illegal spamming responses (KISA) 118

TOP