• HOME
  • Impormasyong Pangangalaga para sa mga Bata
  • Panganganak Support
  • Suporta ng Munisipalidad ng Seoul para sa Panganganak at Pag-aalaga ng Bata

Panganganak Support Panganganak Support Suporta ng Munisipalidad ng Seoul para sa Panganganak at Pag-aalaga ng Bata

Suporta ng Munisipalidad ng Seoul para sa Panganganak at Pag-aalaga ng Bata

Nagbibigay ang Seoul ng suportang pinansiyal para sa pag-aalaga bago at pagkatapos ng panganganak, check-up para sa kalusugan ng sanggol at ina, at bayad sa pagpapagamot at bayarin sa pag-aalaga ng mga bata. Isinasagawa nila ito upang tulungan ang mga mamamayang maibsan ang pang-ekonomikong kahirapan at masigurado ang kalusugan ng mga bata.

Kategorya Programa Nilalaman Mga Tala
Suporta para sa mga Buntis Pagbibigay ng folic acid

Para kanino : Mga buntis na nasa unang antas ng pagdadalang-tao

Nilalaman : Pagbibigay ng folic acid hanggang 3 buwan ng pagbubuntis

Health Improvement Division
02-2133-7577~9
Lokal na public health center
Pagbibigay ng iron

Para kanino : Mga kababaihang 16 na linggong buntis

Nilalaman : Pagbibigay ng iron hanggang sa manganak

Suporta para sa mga baog na mag-asawa

Para kanino : Baog na mag-asawang legal na kasal at kumikita ng 150% pababa ng karaniwang kita ng pamilya sa bansa

Halaga ng suporta : Hanggang sa 6 na treatment ng external fertilization at 3 treatment ng artificial insemination

External fertilization : Hanggang KRW 1.9 million para sa bawat fresh embryo (3 beses); hanggang KRW 600,000 para sa frozen-thawed embryo (3 beses)

Intrauterine insemination : Hanggang KWR 500,000 kada session

Saturday examination services para sa mga nagtatraba hong buntis

Para kanino : Mga nagtatrabahong buntis

Nilalaman : Pagbibigayngfolicacidatironatmgakinakailangangpambansang bakuna
※ Maaaring mabago ang mga detalye depende sa public health center ng bawat lokal na pamahalaan.

Pre- and post-birth health manage ment para sa mga buntis

Para kanino : Mga buntis

Nilalaman : Maternity examination para sa mga buntis (anemia, sexually transmitted diseases, Type B hepatitis, at antibody tests), congenital anomaly tests, at pre-birth at post-birthmanagement
※ Maaaring mabago ang mga detalye depende sa public health center ng bawat lokal na pamahalaan.

Pre-pregnancy Test

Babae

Bloodtest(bloodtype, anemia, atibapa)

Urine test

Serologic test para sa syphilis at AIDS test

Liver test para sa hepatitis B, hepatitis C, at general liver functions

Gynecological tests

Lalaki

Bloodtest(bloodtype, anemia, atibapa)

Urine test

Serologic test para sa syphilis at AIDS test

Liver test para sa hepatitis B, hepatitis C, at general liver functions

Gonorrhea test / Herpes test

Sperm test at urological tests (fertility test)

Suporta para sa mga bagong ina Helper support for new mothers and newborn babies

Para kanino : Para sa mga basic at exceptional support subjects
* Batayang suporta: mga pamilyang may sahod na hindi lalagpas sa 80% ng median household income (buwanang sahod na KRW 2,863,000 para sa 3 katao)
* Exceptional support: mga pamilyang may sahod na hindi lalagpas sa 100% ng median household income (buwanang sahod na KRW 2,863,000 para sa 3 katao) kung saan tumutugon ang ina sa pitong criteria, kabilang na ang: pangalawang anak o later-born child, kambal o higit pa, at inang may kapansanan.

Detalye : Ang mga tatanggap ng suporta ay binibigyan ng Healthcare Support for Newborn Babies and Mothers, kung saan bibisita sa bahay ang isang healthcare manager sa bagong panganak na sanggol at ina para sa post-partum care

Medical supp ort for preterm infants and congenital anomaly

Para kanino : Premature babies (may timbang na hindi lalagpas sa 2.5kg pagkapanganak, o ipinanganak bago ang ika-37 linggo sa ICU) at mga sanggol na may congenital illnesses mula sa pamilyang may sahod na hindi lalagpas sa 150% ng pambansang karaniwang kita

Nilalaman : suporta para sa kakaltasing halaga mula sa kabuuang singil ng treatment (Ang pinakamalaking halaga ng suporta ay KRW 1,500,000)
※ Para sa pangatlong anak, ang suporta ay ibinibigay kahit ano pa ang estado ng sahod ng pamilya.

Suporta para sa screening para sa congenital disorders at patient m anagement

Para kanino : Lahat ng sanggol

Nilalaman : Libreng screening para sa congenital disorders (six types)
※ Pagbibigay ng specially formulated milk powder at gastusing medikal matapos ma-diagnose

Medical examina tion ng mga sanggol at bata

Para kanino : Mga sanggol na nakatanggap ng suportang medikal, hindi lalampas sa 6 na taong gulang

Nilalaman : Binubuo ng pitong medical examination

Schedule : Edad 4 na buwan, 9 na buwan, 18 buwan, 30 buwan, 42 buwan, 54 na buwan, at 66 na buwan

Detalye : Medical examination, development evaluation, pagpapayo, dental examination at edukasyong pangkalusugan, at iba pa
※ Suporta para sa gastusin sa intensive examination para sa mga nangangailangan nito batay sa resulta ng medical examination para sa mga sanggol at bata

Health Improvement Division
02-2133-7586
lokal na public health center

※ Mga kaugnay na website
- i-sarang portal(http://www.childcare.go.kr/)
- Korea Mother Safe Counseling Center (http://www.mothersafe.or.kr)

Nutrition plus program para sa mga buntis

Para kanino : mga sangol, buntis, bagong ina, at nagpapasusong ina na nasa nutritional risk group mula sa mga pamilyang may sahod na hindi hihigit sa 80% ng median household income

Nilalaman : Edukasyon at pagpapayo sa nutrisyon, pagbibigay ng supplementary food at nutrition evaluation

Food Safety Division
2133-4742
Lokal na public health center
Suportang Pinansiyal para sa Pag-aalaga ng Bata Suporta para sa gastusin sa pagaalaga ng bata

Para kanino : Lahat ng batang edad 0 at 5 kahit ano pa ang antas ng sahod (Paggamit ng pasilidad)

Nilalaman : KRW 394,000 para sa bawat anak na hindi hihigit sa 12 buwan, KRW 347,000 para sa 1 taong gulang na bata, KRW 286,000 para sa 2 taong gulang na bata, at KRW 220,000 para sa 3 hanggang 5 taong gulang

Childbirth and Parenting
02-2133-5095
Suporta sa pagaalaga para sa mga batang hindi pumapasok sa daycare center

Para kanino : Mga batang edad 5 pataas na hindi gumagamit ng mga pasilidad, anuman ang antas ng sahod

Nilalaman : KRW 200,000 para sa bawat anak na hindi hihigit sa 12 buwan, KRW 150,000 para sa mga bata sa pagitan ng 12 at 24 na buwan, KRW 100,000 para sa mga bata sa pagitan ng 24 at 36 na buwan, at KRW 100,000 para sa mga bata sa pagitan ng 3 at 5 taon

Pag-iisyu ng Dadungee Happiness Card

Para kanino : Mga pamilyang may dalawa o higit pang anak (ang pinakabata ay dapat na 13 taong gulang pababa)

Pag-iisyu: Mag-apply online(http://seouli.bccard.com/) o sa branch ng Woori Bank o community sevice center.

Mga benepisyo: 30% - 50% diskwento para sa mga may Dadungee Happiness Card sa pampublikong parking spaces ng Seoul Metropolitan Government; 50% diskwento sa English villages para sa mga may Dadungee Happiness Card na may tatlo o higit pang ana

Family Bureau
02-2133-5177
Pagkalibre sa vehicle acquisition tax para sa mga pamilyang may maraming anak

Para kanino : Mga pamilyang may tatlo o higit pang anak na hindi hihigit sa 18 taong gulang (kabilang na ang mga inampon)

Nilalaman : Pagkalibre sa acquisition tax para sa mga passenger vehicles para sa pag-aalaga ng mga anak (7 hanggang 10 passenger seats)

Aplikasyon : Personal na magsumite sa tax bureau o sa pamamagitan ng sulat, fax, o Internet
※ Pagkalibre Kapag ang acquisition tax para sa passenger vehicle na may 6 o mas mababa pang kapasidad ay hindi hihigit sa KRW 1,400,000, ang buwis ay ililibre. Kapag ang buwis ay higit sa KRW 1,400,000, ikakaltas ang KRW 1,400,000.

Tax Division
02-2133-3394
Suporta sa Transporta syon Diskwento sa pamasahe sa bus at subway

Para kanino : Mga sanggol at batang edad 6 pababa

Halaga ng diskwento: Ang mga sanggol o batang kasama ang kanilang tagapag-alaga ay maaaring sumakay sa bus o subway nang libre.
※ Ang pamasahe ng batang mag-isang sumakay ay katulad ng halaga ng pamasahe ng elementaryang mag-aaral

Bus Policy Division
6360-4567
Hindi pagsasama ng mga sasakyang may sakay na buntis at bata sa no-driving system

Para kanino : Mga sasakyang may sakay na buntis o bata

Nilalaman : Binibigay ang “Certificate of Exclusion” para sa no-driving program sa mga sasakyang may sakay na buntis kung saan naberipika ang pagbubuntis (sa pregnancy handbook) o nakumpirma na may mga sakay na bata

Aplikasyon : Isumite sa community service center

Transportation Policy Division
6321-4210

Proyektong Suportang Pinansiyal para sa mga Nagdadalang-tao at Nanganganak (Goun Mom Card)

Patakaran ng National Health Insurance Corporation na linangin ang lipunang may pagpapahalaga sa mga bata/magulang sa pamamagitan ng pagkakaloob ng gift certificate (card) na maaaring magamit sa mga ospital at health center upang mabayaran ang mga gastusing medikal na may kinalaman sa pagbubuntis at panganganak. Patakaran ng National Health Insurance Corporation na luminang ng lipunang may pagpapahalaga sa mga bata/magulang sa pamamagitan ng pagkakaloob ng gift certificate (card) na maaaring magamit sa mga ospital at health center upang mabayaran ang mga gastusing medikal na may kinalaman sa pagbubuntis at panganganak.

·Para kanino

- Para sa mga buntis na National Health Insurance holder o dependent at nag-apply para sa suporta sa gastusing medikal para sa pagbubuntis/panganganak

·Halaga ng suporta

Proyektong Suportang Pinansiyal para sa mga
Nagdadalang-tao at Nanganganak
(Goun Mom Card)

·Hangganan ng suporta

- Ang card ay maaaring magamit sa mga itinalagang ospital at health center para sa lunas na tinanggap ng mga buntis, prenatal examination, delivery, miscarriage, at postnatal treatment.

Obstetric treatment, kabilang na ang prenatal examinations (sonogram, amniotic fluid test), delivery, postnatal treatment

Para lamang sa gastos sa panganganak (ginawa sa maternity clinics)

Para lamang sa gastusing medikal na may kinalaman sa hyperemesis gravidarum (O21 labis na pagsusuka sa panahon ng pagbubuntis), unstable pregnancy (O20 pagdurugo sa panahon ng early trimester, O60.0 maagang sakit ng panganganak nang walang sintomas ng panganganak) at post-partum stroke (sa Korean medicine institute)

·Paraan ng Aplikasyon

Pagkakaloob ng Katibayan ng Pagdadalang-tao
Ipinagkakaloob sa mga Ob-gyn clinic ang “Aplikasyon para sa Suportang Pinansiyal sa Pagdadalang-tao at Panganganak at Katibayan ng Pagdadalang-tao.”
Aplikasyon at Pagtanggap ng Aplikasyon
Isumite ang “Aplikasyon para sa Suportang Pinansiyal sa Pagdadalang-taoatPanganganak at Katibayan ng Pagdadalang-tao” sa Kookmin Bank, Shinhan Bank, Koreo, o National Health Insurance Corporation.
Pagkakaloob ng Card
Matapos tiyakin ang Goun Mom Card, pirmahan ito.

·Paraan ng Paggamit

- Magbayad sa itinalagang institusyong medikal (ob-gyn, maternity clinic, at Korean medicine institute) gamit ang Goun Mom Card

·Hanapin ang mga itinalagang institusyong medikal para sa suporta sa gastusing medikal para sa pagbubuntis/panganganak

- Health In website : http://hi.nhis.or.kr/

- main Hospital/Clinic Information Itinalaga para sa Suporta sa Gastusing Medikal; para sa Pagbubuntis/Panganganak

·Panahon ng Paggamit

- Maaari ninyong gamitin ang kard (Goun Mom Card) sa pagpapagamot habang nagdadalang-tao at sa panganganak mula sa araw ng pagkakaloob ng kard hanggang sa araw ng panganganak at +60 araw mula sa araw ng panganganak.

※ Kapag hindi ninyo nagamit ang nilalaman ng kard sa itinalagang panahon, ito ay awtomatikong mawawalan ng bisa.

Pagbibigay ng Bayad para sa Panganganak matapos Manganak sa Ibang Institusyong Medikal

Para sa mga miyembro ng health insurance at mga umaasa (dependent) sa kanila na nanganak sa ospital, institusyong medikal, o klinika na hindi itinalaga ng NHIC, kung hindi nila nagamit ang benepisyong dala ng health insurance, bibigyan sila ng KRW 250,000 bilang tulong sa kanilang panganganak.

Maaari kayong mag-apply sa sangay ng NHIC sa pamamagitan ng pagbisita o pagpapadala ng inyong mga dokumento sa pamamagitan ng koreo o fax. Kinakailangan ninyo itong i-apply sa loob ng 3 taon mula sa araw ng inyong panganganak. Maaaring i-download ang application form sa portal ng patakaran, ang Maum Plus(http://momplus.mw.go.kr).

· Mga Patakaran sa Suporta ng Pamahalaan Panganganak Pagbabayad ng Gastos para sa mga Nanganak sa Ibang Ospital na Hindi Itinalaga ng NHIC

TOP