• HOME
  • Impormasyong Pangangalaga para sa mga Bata
  • Suporta sa pangangalaga ng bata
  • Portal ng Serbisyong Pag-aalaga hatid ng Seoul

Suporta sa pangangalaga ng bata Suporta sa pangangalaga ng bata Portal ng Serbisyong Pag-aalaga hatid ng Seoul

Portal ng Serbisyong Pag-aalaga hatid ng Seoul

Ito ay isang integrated portal system kung saan maaari kayong makakuha ng impormasyon tungkol sa mga daycare center at maghanap at magpareserba para sa serbisyong pag-aalaga ng bata kahit saan, kahit kailan.

Serbisyong Pagpapareserba para sa Daycare Center gamit ang Internet
▶ Maaari kayong mag-apply habang naghihintay na matanggap sa daycare center
▶ Maaari kayong magpareserba sa pamamagitan ng Internet para sa kada oras o arawang pag-aalaga ng bata o sa 24 na oras na daycare center.
Paghahandog ng Impormasyon tungkol sa Daycare Center
▶ Inihahandog din dito ang detalyadong impormasyon tungkol sa daycare center, pamimili ng mga pasilidad, at paggamit ng mga ito.
Paghahandog ng Iba’t Ibang Impormasyon tungkol sa Pag-aalaga ng Bata
▶ Pagbibigay ng iba’t ibang impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng mga bata gaya ng mga libro, paglalaro, mga lugar na maaaring bisitahin, kaalaman sa kalusugan at nutrisyon, atbp.

·Aplikasyon para sa Waiting List ng Pagpasok sa Daycare Center

- Ito ang sistema ng pagpapareserba sa Internet sa pagpasok sa daycare center. Matapos ninyong magpareserba, malalaman ninyo ang resulta sa pamamagitan ng pagtanggap ng tawag mula sa tagapamahalangpasilidad. Maaaririnninyongi-checkitosaInternet. Magloginsawebsite atmakikita na ninyo rito ang resulta ng inyong reserbasyon.

※ Paraan ng Aplikasyon

Bumisita sa homepage Apliaksyon para sa Waiting List ng Pagpasok sa Daycare Center Paghahanap ng mga Pasilidad Aplaiksyon para sa Pagpapareserba

·Pagpapareserba para sa Serbisyong Pag-aalaga ng Bata

  • - Maaari kayong magpareserba sa daycare center para sa partikular na oras kung kailan ninyo nais iwan ang inyong anak upang paalagaan at pabantayan ito. Kapag kayo ay nagpareserba, agad na matatanggap ng napili ninyong daycare center ang inyong aplikasyon. Ipapadala naman ang resulta ng inyong reserbasyon sa pamamagitan ng text message.

TOP