• HOME
  • Impormasyong Multikultura
  • Suportang programa
  • Early Adaptation Program

Suportang programa Suportang programa Early Adaptation Program

Early Adaptation Program

Ito ang programang naghahandog ng mga impormasyon sa mga dayuhang nais manatili sa Korea sa mahabang panahon. Ang mga impormasyong gaya ng pangunahing batas at patakaran ay ibinibigay sa iba’t ibang wika. Nagbibigay rin sila ng mga rekomendasyon para tulungan ang mga dayuhan sa kanilang panlipunang pakikibagay upang maging madali ang kanilang pakikibagay sa pamumuhay sa Korea

·Boluntaryong Pagsali

Uri ng Paninirahan Nilalaman
Mga Dayuhang Estudyante Mga dayuhang estudyante sa unibersidad (D-2) at mga nag-aaral ng wikang Koreano (D-4-1)
Mga Dayuhang Naninirahan sa Lugar na Mayroong Maraming Dayuhan Mga dayuhang naninirahan sa lugar na may mataas na populasyon ng dayuhan
Mga Dayuhang Entertainers Mga dayuhang nagpe-perform o nagsasagawa ng mga gawaing pang-entertainment sa mga hotel at adult entertainment facilities (E-6-2)
Mga Dayuhang Kasal sa Koreano Mga dayuhang kararating pa lamang sa Korea at may short-term visa matapos ang pagpapakasal sa isang Korean citizen.
※ Makabubuti kung lalahok ang mga migranteng kasal sa Koreano sa programang ito kasama ang kanilang asawang Koreano.
Dayuhang bata Mga anak na menor-de-edad ng mga migrante na ipinanganak sa ibang bansa at pumunta sa Korea para manirahan dito (F-1-52, F-2-2)

·Mga Kailangang Lumahok: Koreanong may dayuhang nasyonalidad

Uri ng Paninirahan Iyong may Visiting Work Visa (H-2) na may planong magparehistro bilang dayuhan (alien registration) Petsa ng Pagpapatupad
Mga Bagong Dating Mga dayuhang unang beses pa lang nakarating sa Korea sa ilalim ng Visiting Work Visa (H-2) at may planong magparehistro bilang dayuhan (alien registration) Mula Setyembre 2014(kasalukuyang ipinatutupad)
Reentry o Nagpalit ng Uri ng Visa

Mga dayuhang muling pumasok sa Korea sa ilalim ng Visiting Work Visa (H-2-7) at may planong muling magparehistro matapos mapaso (expire) ang Visiting Work Visa (H-2)

Mga dayuhang naninirahan na sa Korea at may planong palitan ang kanilang visa sa Visiting Work Visa (H-2-99)

Mula Hulyo 2016 (ipatutupad pa lamang)*

※ Hal.: Para sa isang indibidwal na muling pumasok sa Korea matapos mag-expire ang kanyang Visiting Work Visa (H-2), kinakailangan niyang kumpletuhin ang Early Adaptation Program bago ang Hulyo 1, 2016 para makapagparehistro bilang dayuhan simula Hulyo 1, 2016.

- Paaran ng Aplikasyon : bago pa ang rehistrasyon bilang dayuhan o mga nasa unang bahagi ng kanilang paninirahan nang mas mababa pa sa 1 taon, bukod sa tagal ng pananatili ay wala nang iba pang limitasyon
- Paraan ng Aplikasyon : Bumisita sa Social Integration Network(www.socinet.go.kr), magparehistro dito bilang miyembro, at saka mag-apply online.
- Mga Benepisyo Matapos Makumpleto ang Programa : mga kalahok na nakakumpleto ng programa ay papayagang palawigin ang kanilang paninirahan sa Korea ng dalawang taon (kumpara sa kadalasang haba ng panahon) kapag kailangan nang mag-apply para sa pagpapalawig.
- Iskedyul at Lokasyon ng Programa
▶ Iskedyul: Tingnan ang Social Integration Network. Ang programa ay maaaring makumpleto sa isang pagbisita (3 oras).
▶ Lokasyon: Early Adaptation Assistance Center (lokal na sangay sa buong bansa), o sa Tanggapan ng Imigrasyon

- Nilalaman ng Programa

Nilalaman ng Programa

TOP