• HOME
  • Impormasyong Pangangalaga para sa mga Bata
  • Impormasyong pang edukasyon
  • Handa upang pumunta sa paaralan

Impormasyong pang edukasyon Impormasyong pang edukasyon Handa upang pumunta sa paaralan

Sistemang Pang-edukasyon sa Korea

Ang sistemang pang-edukasyon sa Korea ay binubuo ng Elementarya - Gitnang Paaralan (Middle School) - Mataas na Paaralan (High School) - Kolehiyo. Ang elementarya (6 na taon) at gitnang paaralan (3 taon) ay itinalaga bilang iniuutos na edukasyon (mandatory education). Libre ang pag-aaral para sa iniuutos na edukasyon. Subalit kinakailangang magbayad ng mga magulang kung nais nilang ipasok ang kanilang anak sa pribadong elementarya at gitnang paaralan.

Sistemang Pang-edukasyon Edad Paaralan Panahon
Edukasyon sa Elementarya 6 ~ 11 Paaralang Elementarya 6 na Taon
Edukasyon sa Gitnang Paaralan 12 ~ 14
15 ~ 17
Gitnang Paaralan
Mataas na Paaralan
3 Taon
3 Taon
Edukasyon sa Mataas na Paaralan 18 taong gulang pataas Unibersidad, Vocational College
Graduate School
Unibersidad (4 na taon), Vocational College (2 taon)
2~5 taon

Paghahanda sa Pagpasok sa Elementarya

Makakatanggap ng notipikasyon tungkol sa pagpasok sa paaralan ang mga pamilyang may anak na 6 na taong gulang. Maaari nila itong matanggap nang personal o kaya’y sa pamamagitan ng homepage ng Munisipalidad ng Seoul sa mga buwan ng Disyembre~Enero. Ang notipikasyon sa pagpasok sa paaralan ay isang dokumentong nagsasabi kung kailan dapat pumasok ang inyong anak sa paaralan. Kapag hindi kayo nakatanggap nito, mangyaring magtanong sa community center sa inyong lugar.

Kung sakali namang nakatanggap na kayo ng notipikasyon subalit hindi makakapasok ang inyong anak sa paaralan, maaari kayong mag-apply para sa “pag-aantala sa pagpasok sa paaralan.” Maaari kayong mag-apply sa pamamagitan ng pagsusumite ng “referral” ng tagapag-alaga ng bata (guardian) at ng application form sa pagpasok sa paaralan sa community center. Maaaring iantala (postpone) ang unang pagpasok sa paaralan ng hanggang 1 taon lang.
Mayroong oryentasyon para sa mga magulang bago ang pasukan. Sa oryentasyong ito tatalakayin ang mga bagay na kailangang malaman at tandaan ng mga magulang at kanilang mga anak na papasok sa paaralan. Sa pagsali sa nasabing oryentasyon ayon sa nakatalagang araw, dalhin ninyo ang notipikasyon para sa pagpasok sa paaralan at ang katibayan ng pagpapabakuna.

※ Paraan ng Pagkakaloob ng Notipikasyon para sa Pagpasok sa Paaralan sa Internet

Homepage ng Munisipalidad ng Seoul E-application Pagsusumite ng Form (Online)Pagkakaloob

TOP