• HOME
  • Thông tin việc làm
  • Thẻ Naeil Baeum

Thẻ Naeil Baeum Thẻ Naeil Baeum Thẻ Naeil Baeum

Thẻ Naeil Baeum

Là chế độ quản lý tổng hợp theo từng cá nhân như hỗ trợ một khoản nhất định cho người tìm việc (người thất nghiệp, người bị mất việc làm cũ) để người đó có thể chủ động tham gia đào tạo phát triển năng lực nghề nghiệp trong pham vi đó. Hạn mức hỗ trợ cho tài khoản của 1 người là 2 triệu won và thời gian hiệu lực là 1 năm kể từ ngày cấp thẻ. Số lần cấp theo nguyên tắc là 1 lần trước khi tìm được việc làm. Chính phủ chịu 50 ~ 80% chi phí đào tạo của chương trình đào tạo, còn lại 20~50% là cá nhân tự trả. Hạn mức tài khoản của mỗi người học nghề ở loại 1 là 3 triệu won, trong đó không có khoản cá nhân phải trả. Cá nhân phải tự trả từ 10 ~ 30% trong Gói Tìm việc Thành công 2.

Thẻ Naeil Baeum

  • ·Hạn mức hỗ trợ cho tài khoản của : là 2 triệu won
  • ·Thời gian hiệu lực : 1 năm kể từ ngày cấp thẻ
  • ·Số lần : cấp theo nguyên tắc 1 lần trước khi tìm được việc làm
  • ·Chi phí đào tạo : 50~80% - Chính phủ, 20~50% - cá nhân tự trả

Có thể tìm hiểu nội dung chi tiết về ngành nghề đào tạo và phần chi phí cá nhân phải trả ở trang web của Bộ Lao động & Tuyển dụng ((http://www.hrd.go.kr)) hoặc gọi điện (1350 không có mã vùng)

Người là đối tượng cấp tài khoản là người mất việc làm trước đây và đang tìm việc làm (người đã từng tham gia bảo hiểm tuyển dụng) và người thất nghiệp (chưa từng tham gia bảo hiểm tuyển dụng). Phải đến Trung tâm Tuyển dụng tại địa phương nơi cư trú để được cấp tài khoản. Có thể tìm hiểu nội dung chi tiết tại trang web của Bộ Lao động & Tuyển dụng (http://www.hrd.go.kr) hoặc gọi điện (1350 không có mã vùng)

Trường hợp hạn mức số dư của người học không đủ so với hạn mức hỗ trợ của chính phủ cho chương trình muốn đăng ký thì không tham gia được chương trình đó. Ngay cả khi đã thanh toán được cũng sẽ được xử lý hoàn lại sau khi điều tra trên HRD-net. Thời hạn hiệu lực của tài khoản là 1 năm kể từ năm cấp, ngày cấp là ngày trung tâm hỗ trợ tuyển dụng quyết định cấp tài khoản. Khi hết hạn thì số tiền dư tự động mất đi. Ngay cả khi số dư trong tài khoản đã mất thì số tài khoản vẫn còn tồn tại và lý lịch đào tạo của cá nhân sẽ được quản lý.

TOP