• HOME
  • Mga Bakanteng Trabaho
  • Oras ng Trabaho/Sweldo

Mga Bakanteng Trabaho Mga Bakanteng Trabaho Oras ng Trabaho/Sweldo

Oras ng Trabaho

  • · Bukod sa oras ng pahinga, ang itinatakda ng batas na oras ng trabaho ay 8 oras bawat araw, 40 oras bawat linggo, kung saan hindi pinapayagang lumampas sa 12 oras ang bayad na overtime sa trabaho.

    ※ Kapag hindi pa lumipas ang isang taon matapos ang panganganak, hindi pinapayagan ang overtime na lumampas sa 2 oras bawat araw, 6 na oras bawat linggo, at 150 oras bawat taon, habang ang mga nagdadalang-tao naman ay hindi maaaring hilinging mag-overtime sa trabaho.

  • · Para naman sa mga kababaihang higit sa 18 taong gulang na ang trabaho ay panggabi (alas-10:00 ng gabi~6:00 ng umaga), marapat na umayon muna ang manggagawa bago pagtrabahuhin tuwing pista opisyal.
  • · Para sa overtime, panggabing trabaho, at pasok tuwing holiday, 50% ng karaniwang sahod ayon sa klasipikasyon ang marapat na idagdag.
  • · Sakaling magtatrabaho naman sa loob ng 4 na oras, 30 minuto ang laan bilang oras ng pahinga, habang 1 oras naman ang pinapayagan para sa 8 oras na trabaho.

Oras ng trabaho ayon sa itinalaga ng batas : 8 oras sa loob ng isang araw, 40 oras sa loob ng isang linggo

Sweldo

  • · Kailangang direktang ibigay ang sweldo sa empleyado at bayaran ito ng cash. Kailangan ding buo ang pagbabayad sa sweldo (hindi pwede ang installment) sa itinakdang araw ng bawat buwan. Kailangan ding bayaran ang bawat oras na pinagtrabahuhan ng empleyado.
  • · Maaaring dumulog sa Local Labor Office para sa mga reklamo at paghahabla hinggil sa suliranin sa suweldo. Maaari namang dumulog at humingi ng tulong legal mula sa Korea Legal Aid Corporation para sa bago lang ang karaniwang tatlong buwanang mga hindi nababayarang sahod na mas mababa sa 4,000,000 KRW.

Ang minimum wage para sa 2016 ayKRW 6,030

TOP