• HOME
 • Patalastas
 • HANULTARI

HANULTARI HANULTARI HANULTARI

Alam ba ninyong may website para sa mga pamilyang multikultural sa Seoul?

Ang Seoul ay nagbibigay sa mga pamilyang multikultural ng iba’t ibang impormasyong makakatulong sa pamumuhay. Pinangangasiwaan ng munisipalidad ng Seoul ang website ng pamilyang multikultural, ang “Hanultari,” upang magsilbing espasyo ng interaksyon ng mga residente.

Pangunahing Nilalaman

 • Gabay Hinggil sa
Edukasyon sa Wikang
Koreano sa Foreign
Workers Support Center
sa Seoul

  Gabay Hinggil sa Edukasyon sa Wikang Koreano sa Foreign Workers Support Center sa Seoul

 • Nagbibigay ng iba’t ibang
mahahalagang
impormasyon gaya ng
tungkol sa administratibo,
pamumuhay,
pagtatrabaho at iba pa.

  Nagbibigay ng iba’t ibang mahahalagang impormasyon gaya ng tungkol sa administratibo, pamumuhay, pagtatrabaho at iba pa.

 • Pagsasapubliko ng
nakakatulong na
impormasyon sa “Ang
Ating Kwento,” “Bulletin
BoardparasaPaghahanap
ngTrabahoatRecruitment,”
at iba pa.

  Pagbabahagi ng mga kapakipakinabang na impormasyon na pamamagitan ng paggamit ng sulatan ng sariling kwento at bakanteng trabaho

Pagpapakilala ng 'My Seoul'

Hanapin sa Google Play Store ang libreng app na “My Seoul” at i-download ito at saka gamitin. Ang “My Seoul” ay isang smart phone application na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa paninirahan sa Seoul. Nilalayon ng nasabing app na tulungan ang mga dayuhang manggagawa, pamilyang multikultural, at mga dayuhang estudyanteng naninirahan sa Seoul na gawing ligtas at maginhawa ang kanilang paninirahan sa Seoul.

Mga Pangunahing Serbisyong Inihahandog

Serbisyo Nilalaman
Pamumuhay sa Seoul

Administratibong impormasyon kabilang na ang impormasyon hinggil sa immigration at panganganak at suporta sa pag-aalaga ng bata

Impormasyon hinggil sa pamumuhay kabilang na ang tungkol sa transportasyon, pabahay, komunikasyon, at pagbabangko

Information service

Paalala sa Hanultari website, balita tungkol sa Seoul Metropolitan Government, at notice boards ng Seoul Global Center

post ng video news na nakasalin sa iba’t ibang wika ng mga migrante

Impormasyong Multikultural

Mga tanggapang sumusuporta sa mga pamilyang multikultural at/o mga dayuhan at embahada

Impormasyon sa Pagtatrabaho

Programang tulong sa Employment assistance programs at edukasyong pangtrabaho ng mga kababaihan

Edukasyon sa Wikang Koreano

“Korean Education Program Video” ng MNTV

ImpormasyonhinggilsamgakursosawikangKoreanoparasamgadayuhansaSeoul

Mga mahahalagang numero ng telepono at phone service

Phone number search at connection service

Dasan Call Center

Pagpapakilala ng Dasan Call Center at paggamit ng mga serbisyo

Mga Suportadong Wika

 • Koreano

  Koreano

 • Ingles

  Ingles

 • Tsino

  Tsino

 • Hapon

  Hapon

 • Vietnamese

  Vietnamese

 • Filipino

  Filipino

 • Khmer

  Khmer

 • Mongolian

  Mongolian

 • Thai

  Thai

 • Russian

  Russian

 • Indonesian

  Indonesian

TOP