• home
 • ข้อมูลข่าวสารที่ให้กำลังใจ
 • นโยบายความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
 • นโยบายความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

นโยบายความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นโยบายความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นโยบายความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม

เนื่องจากจำนวนครอบครัวหลากวัฒนธรรมในกรุงโซลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงโซลจึงได้มีนโยบายหลักในการส่งเสริมให้คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถพึ่งพาตัวเองได้ เด็ก ๆ ในครอบครัวหลากวัฒนธรรมจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเรียน และด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหลากวัฒนธรรม จึงได้มีการให้บริการสอนภาษาเกาหลี การอบรมด้านวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และนโยบายต่าง ๆ ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ชื่อโครงการ โครงการโดยสังเขป หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์

การสร้างความปลอดภัยและขจัดวิกฤตในครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - ศูนย์ที่ปรึกษาสำหรับสตรีต่างชาติในกรุงโซล และให้สถานที่คุ้มครองระยะสั้น
 • - ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านครอบครัวหลากวัฒนธรรม การช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ฯลฯ
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5082
02-733-0120
(เคาน์เตอร์เฉพาะ)

โครงการคุ้มครองภรรยาชาวต่างชาติ และช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย

 • - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ให้ที่พักและอาหารแก่ภรรยาต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อการค้าทางเพศ และแก่บุตรที่ติดตามมากับคู่สมรส โดยรวมถึงความคุ้มครองเร่งด่วน ฯลฯ
สถาบันนโยบายสตรี หน่วยงานดูแลครอบครัวหลากวัฒนธรรม

02-2133-5010
(ความรุนแรงในครอบครัว)
02-2133-5036
(ความรุนแรงทางเพศ)

โครงการสถานรับเลี้ยงเด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - ให้การสนับสนุนและกำหนดสถานรับเลี้ยงดูเด็ก ๆ จากครอบครัวหลากวัฒนธรรม และสถานรับเลี้ยงเด็กหลากวัฒนธรรมรวม
หน่วยงานดูแลเด็ก สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5104

การสอนที่บ้าน เพื่อบุตรจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - เป้าหมาย บุตรจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม และ บุตรของชาวต่างชาติ(อายุ 2-12ปี บริบูรณ์)
 • - การสอนภาษาเกาหลี อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานอื่น ๆ แก่เด็ก ๆ ในครอบครัวหลากวัฒนธรรมถึงบ้าน
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5070

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษด้านครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - การเพิ่มความสามารถ และ การส่งเสริมการรับรู้ ในการอยู่อาศัยอย่างมั่นคง ผ่านการดำเนินโปรแกรมต่างๆ เช่น การเจริญเติบโต ของบุตรจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม, การส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5069

บริการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่คนงานต่างชาติและผู้ด้อยโอกาส

 • - บริการให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลแก่คนงานต่างชาติและผู้ด้อยโอกาส
 • - ช่วยเหลือด้านล่ามแปล และนางพยาบาล
สำนักนโยบาย การอนามัยและลุขภาพของพลเมือง

02-2133-7543

ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมให้จบขั้นปริญญาตรี

 • - มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโซล (โซลซีลิปแดฮักเกียว) จะมีการเปิดสมัครแบบพิเศษสำหรับนักเรียนที่มาจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม เป็นบางครั้ง
หน่วยงานรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล

02-6490-6153

120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ บริการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ

 • - บริการให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ
 • - บริการแฮปปี้คอลสำหรับคนต่างชาติ
หน่วยงานดูแล อาสาสมัครพลเรือน

120

โครงการสนับสนุนกลุ่มสังคมระหว่างคนต่างชาติ และครอบครัวหลากวัฒนธรรมธรรม

 • - สนับสนุนกิจกรรมพิเศษในกลุ่มคนต่างชาติ
 • - สนับสนุนการประชุมภายในศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม , ช่วยเหลือสมาคมผู้ปกครองที่มีผู้ปกครองจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมและจากครอบครัวทั่วไปที่อยู่ร่วมกัน
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5077
(ชุมชน)
02-2133-5070
(กลุ่มช่วยเหลือตนเอง)

โครงการผู้ดูแลชาวต่างชาติที่มีร่างกายบกพร่อง

 • - โครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น และโครงการผู้ติดตามดูแลที่ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5076

การให้การศึกษาเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย แบบไปสอนถึงที่โรงเรียน

 • - ผู้มีสิทธิ์ : นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย ที่อยู่ในกรุงโซล
 • - ระยะเวลา : ระหว่างปี (ยกเว้นช่วงปิดเทอม)
 • - วิธีการ : ครูชาวต่างชาติ (51 คนจาก 40 ประเทศ) ไปสอนถึงที่โรงเรียน
 • - รายละเอียด : แนะนำวัฒนธรรมต่างๆ และการทำกิจกรรมเพื่อเสริมประสบการณ์ ฯลฯ
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5080

ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ออน และ ออฟไลน์

 • - ครอบครัวหลากวัฒนธรรม เมืองโซล ‘โฮมเพจ ฮันอุลทารี’ (www.mcfamily.or.kr)
 • - แอปพลิเคชัน ‘My Seoul’ บริการทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อครอบครัวหลากวัฒนธรรมโดยเฉพาะ (ให้บริการ 11ภาษา)
 • - ผลิต และ เผยแพร่ 'คู่มือการใช้ชีวิต ฮันอุลทารี' คู่มือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแบบบูรณาการ แก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรม(11ภาษา, 10,000ฉบับ)
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5072

ห้องเรียนฟุตบอล ระดับเยาวชน

 • - ห้องเรียนฟุตบอล บุตรจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม (อายุ 5 ~ 12 ปีบริบูรณ์)
 • - สมัครได้ที่ เว็บไซต์ FC โซล (www.fcseoul.com) และเว็บไซต์ฮั่นอุลทารี (www.mcfamily.or.kr)
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5073

การแนะแนวการศึกษาแก่ บุตรที่ไม่ได้เกิดในประเทศเกาหลี และ บุตรจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองและเยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเรียนในโรงเรียนขั้นสูงขึ้น
 • - ให้คำปรึกษาถึงที่แก่เยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศที่เตรียมตัวสอบเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5072
(บุตรที่ไม่ได้เกิดในประเทศเกาหลี)
070-7712-7194
(เคาน์เตอร์เฉพาะ)
02-2133-5082
(การสมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย)

ให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา, การจัดงานสมรสรวม, การเสริมสร้างประสบการณ์กับวัฒนธรรมนานาชาติ

 • - ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิทุนการศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมอูรี เพื่อช่วยครอบครัวหลากวัฒนธรรมได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง และ เสริมสร้างสังคมโดยรวม
 • - ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่เยาวชนในครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่ด้อยโอกาศ และสตรีชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าประเทศเนื่องจากการสมรส
 • - ให้ความช่วยเหลือในการจัดงานแต่งงาน การถ่ายภาพแต่งงาน, จัดงานเลี้ยง, และการฮันนีมูน แก่คู่สมรสข้ามชาติที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจัดงานแต่งงานได้เอง
 • - ให้โอกาสเยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่จะได้เสริมสร้างประสบการณ์กับวัฒนธรรมนานาชาติ
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5073
02-2002-3522
(มูลนิธิทุนการศึกษา)

ชั้นเรียนแห่งความสุขที่ไปสอนถึงที่

 • - การให้การศึกษาภายในศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่อง สิทธิมนุษยชน,เศรษฐกิจ, การป้องกันอาชญากรรม, ใบอนุญาตขับรถ, การเข้าชม และศึกษาสถานีตำรวจ, กฎหมาย, การศึกษา
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5070

บริการดูแลก่อนและหลังคลอดบุตรแก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรม

 • - ให้บริการดูแลก่อนและหลังคลอดบุตร สตรีตั้งครรภ์- การคลอดบุตร – การเลี้ยงดูบุตร ที่เหมาะกับวัฒนธรรม ให้แก่ครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • - ชั้นเรียนเพื่อสุขภาพ, ให้คำปรึกษา และรักษาด้านอารมณ์ความรู้สึกแก่สตรีต่างชาติทั้งก่อนและหลังคลอดบุตร,ตรวจครรภ์ และอบรมเรื่องการคลอดบุตร ฯลฯ
หน่วยงานดูแลชาวต่างชาติครอบครัวหลากวัฒนธรรม สำนักงานสตรีและครอบครัว

02-2133-5073

TOP