• HOME
 • Impormasyong Multikultura
 • Patakaran ng Multikultura
 • Patakaran ng Multikultura

Patakaran ng Multikultura Patakaran ng Multikultura Patakaran ng Multikultura

Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pamilyang multikultural, itinataguyod ng Seoul ang mga iniakmang patakaran para sa pagtataguyod ng kakayahan ng mga pamilyang multikultural na makapagsarili. Sa mga patakarang ito binibigyang-diin ang kasarinlan ng mga imigranteng ikakasal, suporta sa edukasyon ng mga anak ng pamilyang multikultural, at maayos na relasyon sa loob ng pamilyang multikultural. Dagdag pa, para sa layuning makabuo ng maayos na lipunang multikultural, inihahandog din nila ang mga klase para sa pag-aaral ng wikang Koreano, pagsasanay para sa mga propesyonal na trabaho, suporta para sa edukasyon ng mga anak at iba pa.

Programa Paglalarawan ng Programa Tanggapang Tagaugnay Telepono

Pagpapaunlad ng Kaligtasan ng mga Pamilyang Multikultural

 • - Pagpapatakbo ng counseling center at temporary shelter para sa mga kasal na migrante sa Seoul
 • - Propesyonal at malawakang serbisyong pagpapayo para sa mga pamilyang multikultural at suporta sa mga biktima ng karahasan
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5082
02-733-0120
(nakatalagang bintana)

Pagpapatakbo ngmga pasilidad para sa proteksyon at suportang rehabilitasyon para sa mga kasal na migrante

 • - Pagbibigay ng silungan (shelter), emergency protection, at iba’t ibang serbisyong pagpapayo para sa mga kasal na migrante at kanilang mga anak na biktima ng karahasan sa tahanan o prostitusyon
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5010
(karahasan sa pamilya)
02-2133-5036
(karahasang seksual)

Pagpapatakbo ng mga daycarecenter para sa mga batang multikultural

 • - Pagtatalaga at suporta para sa integrated childcare center ng Seoul Metropolitan Government, na mga daycare center para sa mga batang multikultural
tanggapang nangangalaga sa kabataan at pamilya

02-2133-5104

Edukasyon sa bahay para sa multikultural na kabataan

 • - para sa multikultural na pamilya at dayuhang mamamayan (2~12 taong gulang)
 • - Study visit para sa wikang Koreano at mga asignatura sa paaralan (maaaring mamili mula sa Korean, English, math, social studies, o science) at psychological test
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5070

Pagpapatakbo ng espesyal na programa para sa suporta sa mga pamilyang multikultural

 • - Programa ng maayos na pamumuhay ng Multikultural na Pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa multikulturismo, pagpapalaki ng multikultural na kabataan at mabuting relasyon sa pamilya
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5069

Suportang medikal para sa mga nasa laylayan, kabilang na ang mga dayuhang manggagawa

 • - Suportang medikal para sa mga nasa laylayan, kabilang na ang mga dayuhang manggagawa
 • - Mga serbisyong medical interpretation at nursing
tanggapang nangangalaga sa kalusugan ng mamamayan

02-2133-7543

Suporta para sa pagkamit ng diploma ng mga pamilyang multikultural

 • - Espesyal na screening para sa mga anak ng pamilyang multikultural na kabilang sa rolling admission ng University of Seoul
Seoul City University Admission Office

02-6490-6153

Serbisyong pagpapayo ng 120 Dasan Call Center sa iba’t ibang wika

 • - Serbisyong pagpapayo sa iba’t ibang wika
 • - Happy Call Service para sa mga dayuhan
tagapamahala ng serbisyo at pakikipag ugnayan sa mamamayan

120

Suporta para sa mga komunidad ng mga pamilyang dayuhan at multikultural

 • - Suporta para sa mga kaganapang pangkultural ng mga komunidad
 • - Suporta para sa programa ng pagtitipon sa loob ng tanggapang suporta para sa multikultural na pamilya
 • - Suporta para sa self-support communities at Multicultural Family Support Centers. Suporta para sa mga komunidad ng mga dayuhang binubuo ng mga multikultural na magulang at lokal na Koreanong magulang ng mga mag-aaral
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5077
(komunidad)
02-2133-5070
(pagtitipon)

Pagpapatakbo ng mga sentro para sa pagpapabuting pamumuhay ng mga dayuhan

 • - Pag-oorganisa at pagpapatakbo ng mga monitoring group upang mapabuti ang pamumuhay mula sa perspektibo ng mga dayuhan
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5076

Edukasyon para Multikultural na Pag-unawa

 • - Target: preschool at elementary/middle/high school sa Seoul (o kanilang mga mag-aaral)
 • - Panahon: buong taon (hindi kasama ang bakasyon)
 • - Paano: Angmgatagapagturomulasaiba’tibangbansa(51tagapagturo mula sa 40 bansa) ay bibisita sa mga paaralan upang magturo sa mga bata.
 • - Mga nilalaman: Ipakikilala ang konsepto ng multikulturalismo, at ang mga mag-aaral ay lalahok sa mga kaugnay na gawain.
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5080

pagbibigay ng impormasyon sa pamumuhay off-online

 • - 'hanultari homepage' para sa multikultural na pamilya sa Seoul(www.mcfamily.or.kr)
 • - “My Seoul,” isang smartphone application para sa mga pamilyang multikultural (nakasalin sa 11 wika)
 • - Paggawa at paglathala ng 'Hanultari Gabay sa Pamumuhay' impormasyon sa pamumuhay ng multikultural na pamilya (11 lengwahe, 10,000 kopya)
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5072

Soccer Club for Youth

 • - Klase ng Larong Soccer para sa Multikultural na Kabaataan(5~12taong gulang)
 • - Maaaringmag-applysaFCSeoulwebsite(www.fcseoul.com) atHanultari website(www.mcfamily.or.kr)
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5073

Gabay sa pagpasok sa mataas na paaralan ng dayuhang mag-aaral at multikultural na kabataan

 • - Konsultasyon para sa mga immigrating teenagers at kanilang mga magulang kaugnay ng pagpasok sa paaralan
 • - On-site college entrance consultation para sa mga mag-aaral na mula sa mga pamilyang multikultural
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5072
(dayuhan)
070-7712-7194
(nakatalagang bintana)
02-2133-5082
(pagpasok sa kolehiyo)

Scholarship, Mass Wedding Ceremony, at Global Activities para sa mga Pamilyang Multikultural

 • - Tulong para sa maayos na pamumuhay at integrasyong panlipunan ng mga pamilyang multikultural, sa pakikipagtulungan ng Woori Multicultural Scholarship Foundation
 • - Scholarship para sa mga batang mula sa mga pamilyang multikultural na may mababang kita at kasal na migranteng babae
 • - Tulong para sa seremonya ng kasal, wedding photos, wedding reception, at honeymoon para sa mga magkasintahang multikultural na may mababang kita
 • - Pagkakaloob ng Global cultural experience para sa mga anak ng mga pamilyang multikultural
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5073
02-2002-3522
(scholarship foundation)

Multi-Happiness Classes

 • - edukasyon tungkol sa karapatang pantao, ekonomiya, pagiwas sa krimen,pagkuha ng lisensya, pagbisita sa tanggapan ng pulis, at legal na edukasyon para sa multikultural
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5070

Serbisyong Pre/ Post-partum Care para sa mga Pamilyang Multikultural

 • - Pasadyang pre/post-partum care service ayon sa kultura (preg nancy, delivery, at parenting) para sa mga pamilyang multi kultural
 • - Edukasyong pangkalusugan, pagpapayong pre/post-partum para sa mga kasal na migranteng kababaihan, maternal examination, at edukasyon sa pagbubuntis
tagapamahala ng dayuhang multikultural tanggapan ng polisiya para sa pamilya ng kababaihan

02-2133-5073

TOP