• home
  • ពត៍មានពហុវប្បធម៍
  • ទីស្នាក់ការគាំពារគ្រួសារ ពហុវប្បធម៍
  • មជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌

ទីស្នាក់ការគាំពារគ្រួសារ ពហុវប្បធម៍ ទីស្នាក់ការគាំពារគ្រួសារ ពហុវប្បធម៍ មជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌

មជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌

មជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានបង្កើតចំនួន ២៤កន្លែងនៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូល (លើកលែងសឆូគុ) ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ដ៏មានស្ថេរភាពរបស់ស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ និងគ្រួសារ តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មច្រើនយ៉ាង ។

·ថ្នាក់អប់រំភាសាកូរ៉េ

ដំណើរការការអប់រំភាសាកូរ៉េជាដំណាក់កាល ដើម្បីជួយដល់ជនរៀបការអន្តោប្រវេសន៍ កូនដែលធំនៅក្រៅប្រទេស យល់អំពីវប្បធម៌កូរ៉េ និងចេះភាសាប្រចាំថ្ងៃ

·គ្រួសារ សមភាព សិទ្ធិមនុស្ស សមាហ័ររណកម្មសង្គម ការប្រឹក្សា ការផ្សព្វផ្សាយ និងធនធានសម្ព័ន្ធដំណើរការកម្មវិធីក្នុង 6 វិស័យ

- កម្មវិធីបង្កើតបរិស្ថានគ្រួសារពីរភាសា
- ការអប់រំសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធ
- ការអប់រំអំពីពហុវប្បធម៌ និងការអប់រំលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស
- ការអប់រំចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីការងារ និងការដំណើរការក្រុមស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌
s- ការប្រឹក្សាអំពីគ្រួសារ ការគ្រប់គ្រងករណី និងការទ្រទ្រង់គ្រួសារដែលមានវិបត្តិ

·សេវាកម្មអប់រំដល់លំនៅដ្ឋាន (ការណែនាំ 1:1)

- សេវាកម្មអប់រំភាសាកូរ៉េ៖ ជនរៀបការអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសក្រោម 5 ឆ្នាំ កូនធំនៅក្រៅប្រទេស (គម្រប់ 19 ឆ្នាំ)
- សេវា កម្មអប់រំសម្រាប់ឪពុកម្តាយ៖ ការផ្តល់ព័ត៌មាន និងការអប់រំ ដំណើរការការប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំកូន តាមអាយុកាលលូតលាស់ ដល់ជនរៀបការអន្តោប្រវេសន៍ ដែលមានកូនអាយុគម្រប់ 12 ឆ្នាំ
- សេវាកម្មជីវភាពកូន៖ ផ្តល់សេវាកម្មទ្រទ្រង់ជីវភាពដល់កុមារពហុវប្បធម៌ (អាយុគម្រប់ 3~12 ឆ្នាំ)

※ ថ្លៃសេវាកម្ម៖ អ្នកនឹងត្រូវចេញថ្លៃសេវាកម្មទៅតាមកម្រិតប្រាក់ចំណូ លរបស់អ្នក

·ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលភាសារបស់កុមារពហុវប្បធម៌

- ផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់ឪពុកម្តាយ ការអប់រំលើកកម្ពស់ និងវាយតម្លៃការរីកលូតលាស់ភាសាកូរ៉េ ដល់កុមារនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌ ដែលមានអាយុគម្រប់ក្រោម 12 ឆ្នាំ។

·សេវាកម្មបកប្រែសម្រាប់ស្ត្រីរៀបការអន្តោប្រវេសន៍

- ផ្តល់សេវាកម្មបកប្រែដល់ស្ត្រីរៀបការអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េ ហើយមានការលំបាកក្នុងទំនាក់ទំនង ។

មជ្ឈមណ្ឌលទ្រទ្រង់គ្រួសារពហុវប្បធម៌ក្រុងសេអ៊ូល

·មានកម្មវិធីជាច្រើនកំពុងត្រូវបានដំណើរការនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលនៃគុនីមួយៗ ។ សូមធ្វើទៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ ឬសាកសួរតាមទូរស័ព្ទដើម្បីព័ត៌មានលម្អិត ដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ ។

ឈ្មោះគុ អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ ទ្រទ្រង់សេវាកម្មបកប្រែ
ដុងដេមូនគុ ឆង់កេឆនណូ 521 ដាសារ៉ាងហ៊ែងប៊ូកស៊ែនធ័រ ជាន់ទី 7 02-957-1073 ភាសាចិន ភាសាវៀតណមា ភាសាជប៉ុន ភាសាម៉ុងហ្គោល
សង់ប៊ូកគុ សង់បុកគូ អាន់អាំរូ 145 សកលវិទ្យាល័យកូរ្យ៉ រាយសៀម លេខ102 02-3290-1660 វៀតណាម កម្ពុជា
យ៉ង់ឌឹងផូគុ (មជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល នៃក្រុងសេអ៊ូល) យ៉ងឌឹងផូណូ 84 គីល 24-5 ជា
ន់ទី 4ស៊ីនគីលចុងហាប់សាហ្វេបូកជីក្វាន់ ជាន់ទី 4
02-846-5432 ចិន វៀតណាម ម៉ុងហ្គោលី
ដុងចាកគុ ដុងចាក់ដេរ៉ូ 29 គីល 63-26 ជាន់ទី3 02-599-3260 ចិន វៀតណាម
ជុងណាងគុ យ៉ុងម៉ា សានណូ 369 (ម៉្ញង់ម៉ូកដុង 62-2) 02-435-4149 វៀតណាម
សុងផាគុ ម៉ាឆនណូ 41 គីល 12 02-403-3844 វៀតណាម
កាងសគុ កាងសរ៉ូ 5 គីល 50 កូមដាល់ឡេហ្វាបូកជីស៊ែធ័រ ជាន់ទី 4 02-2606-2037 វៀតណាម
គូរ៉ូគុ ឌីជីថលឡ 32 កាគីល 50 02-869-0317 ចិន វៀតណាម កម្ពុជា
គឹមឆនគុ គឹមហារ៉ូ 11គីល 40 ស៊ីហ៊ឹងបូនដុងចាឈីស៊ែនធ័រ ជាន់ទី 1 02-803-7743 វៀតណាម
ក្វានណាក់គុ ក្វាន់អាកគូ ស៊ីនលីមរូ3ហ្គីល 35 វិមានរំលឹកគីមណាំជុន ណាំផា ជាន់ទី3 02-883-9383 វៀតណាម
កាងដុងគុ យ៉ាងជែដេរ៉ូ 138 គីល 41 ជាន់ទី 2 02-473-4986 វៀតណាម
ណូវ៉នគុ ដុងអ៊ីលឡូ 173 កាគីល 94 កាអូនប៊ីលឌីង ជាន់ទី 4 02-979-3502 វៀតណាម
ចុងណូគុ ឆាងស៊ីនគីល 124 ដុងពូយ៉សង់មូនហ្វាស៊ែនធ័រ ជាន់ទី 2 02-764-3521 វៀតណាម
ក្វាងជីនគុ នឹងដុងណូ 32 គីល 23 ជាន់ទី 2 02-458-0666 ប្រទេស ចិន
កាងប៊ូកគុ អ៊ីនស៊ូបុងណូ 66 គីល 9 កាងប៊ូកយ៉សង់បូយូកចង់បូស៊ែនធ័រ ជាន់ទី 4 02-945-7381 វៀតណាម
អ៊ឹនផ្យង់គុ សអូរឹងណូ 174 គីមដុងគ្យូប៊ីលឌីង ជាន់ទី 3 02-376-3731 ភាសាវៀតណាម
សដេមូនគុ ជឹងការ៉ូ 244 02-375-7530 វៀតណាម
ម៉ាផូគុ ម៉ាផូគូ យាងហ្វារូ 19 ហូត ជាន់ទី3 02-3142-5027 វៀតណាម
កាងណាមគុ កេផូរ៉ូ 617-8 ជាន់ទី 4 02-3414-3346 ចិន
សង់ដុងគុ មូហាងណូ 6 គីល 9 02-3395-9445 វៀតណាម
ដូបុងគុ ដូបុងណូ ម៉ាឌឹលណូ 656 ដូបុងគូឆង់ ជានទី 1 ក្រោមដី 02-990-5432 វៀតណាម
យ៉ាងឆនគុ ណាមពូស៊ូនហ្វ៊ាន់ណូ 88គីល 5-7 ជាន់ក្រោមដី 02-2699-6900 វៀតណាម
យ៉ុងសានគុ អ៊ីធែវ៉នណូ 224-19 ហានណាំកុងយ៉ង់ជូឆាចាំង ជាន់ទី 3 02-792-9174 វៀតណាម
ជុងគុ ជុងគូ ថេក្យេរូ 460, ជាន់ទី 10 02-2254-3670 ម៉ុងហ្គោលី

TOP