• HOME
  • Impormasyong Multikultura
  • Mga ahensyang sumusuporta
  • Multicultural Family Support Center

Mga ahensyang sumusuporta Mga ahensyang sumusuporta Multicultural Family Support Center

Multicultural Family Support Center

Binuo ang mga Multicultural Family Support Center upang tulungan ang mga imigranteng ikakasal at kanilang pamilya na magkaroon ng matagumpay na pamumuhay sa Korea. Mayroong 24 na sentrong (maliban sa Seocho-gu) matatagpuan sa Seoul, at nagbibigay sila ng iba’t ibang klase ng serbisyo.

·Edukasyon sa Wikang Koreano

ng nakabahagdang edukasyon sa wikang Koreano para sa mga kasal na migrante at kanilang mga anak upang matulungan silang matutunan ang batayang wikang Koreano at kulturang Koreano.

·Pinatatakbo ang programa itong sa 6 na aspeto, kabilang na ang pamilya, pagkakapantaypantay ng kasarian (gender equality), karapatang pantao, integrasyong panlipunan, pagpapayo, pagtataguyod, at resource integration.

- Programa para sa mga pamilyang bilingual
- Spouse/Marriage education
- Pag-unawa sa multikulturalismo at edukasyon para sa human rights sensitivity
- Batayang paghahanda para sa pagtatrabaho at multicultural family volunteer group
- Pagpapayong pampamilya, case management, at suportang pangkagipitan (emergency support) para sa mga pamilya sa panahon ng krisis

·Educational Visit (One-on-One)

- Serbisyong Edukasyon sa Wikang Koreano : Para sa mga kasal na migrante at immigrating children (edad 19 pababa) na naninirahan na sa Korea sa loob ng 5 taon pababa.
- Serbisyong Parenting Education : Nakabahagdang parenting education at pagpapayong pampamilya para sa mga kasal na migranteng may anak na edad 12 pababa.
- Serbisyo Hinggil sa Pamumuhay ng mga Bata : Serbisyong life assistance para sa mga bata (3-12 taong gulang) mula sa mga pamilyang multikultural.

※ Bayad na serbisyo: Nakabatay sa antas ng sahod

·Language Development Assistance para sa mga Anak ng Pamilyang Multikultural

- Pagtatasa, pagtataguyod, at pagpapayo sa magulang kaugnay ng wikang Koreano para sa mga anak ng mga pamilyang multikultural na edad 12 pababa.

·Klase para sa Pag-aaral ng Wikang Koreano

- Pagsasagawa ng klase para sa pag-aaral ng wikang Koreano na nahahati sa iba’t ibang mga antas upang matasa ang kakayahan sa pang-araw-araw na wika at maunawaan ang kultura ng Korea.

Kalagayan ng mga Multicultural Family Support Center sa Seoul

·Iba’t ibang klase ng programa ang inihahandog ng bawat sentro ng mga distrito sa Seoul. Tingnan ang mga sentro sa ibaba; maaari kayong bumisita o magtanong sa mga ito.

Distrito Address Telepono Sineserbisyuhang Wika
Dongdaemun- gu 7F, Dasarang Haengbok Center, 521, Cheonggyecheon-ro 02-957-1073 lengwaheng Intsik, Bietnam, Hapon, Monggol
Seongbuk-gu Anamro 145 Unibersidad ng Goryo Lyceum 102 02-3290-1660 Vietnamese, Khmer
Yeongdeungpo-gu Seoul base center 4F, Singil Social Welfare Center, 24-5, Yeongdeungpo-ro 84-gil 02-846-5432 Chinese, Vietnamese, Mongolian
Dongjak-gu 3F, 63-26, Dongjak-daero 29-gil 02-599-3260 Chinese, Vietnamese
Jungnang-gu 369, Yongmasan-ro (62-2, Myeonmok-dong) 02-435-4149 Vietnamese
Songpa-gu 12, Macheon-ro 41-gil 02-403-3844 Vietnamese
Gangseo-gu 4F, Gomdallae Culture Welfare Center,50,Gangseo-ro 5-gil 02-2606-2037 Vietnamese
Guro-gu 50, Digital-ro 32ga-gil 02-869-0317 Chinese, Vietnamese, Khmer
Geumcheon-gu 1F, Siheungbon-dong Community Center, 40, Geumha-ro,11-gil 02-803-7743 Vietnamese
Gwanak-gu Gwanak gu Sillim ro 3kil 35, ika3 palapag sa Gusali ng Nampa Kim Namjun 02-883-9383 Vietnamese
Gangdong-gu 2F, 41, Yangjae-daero 138-gil 02-473-4986 Vietnamese
Nowon-gu Gaon Bldg, 4F, 94, Dongil-ro 173ga-gil 02-979-3502 Vietnamese
Jongno-gu 2F, Dongbu Women Culture Center, 124, Changsin-gil 02-764-3521 Vietnamese
Gwangjin-gu 2F, 23, Neungdong-ro 30-gil 02-458-0666 Chinese
Gangbuk-gu 4F, Gangbuk Women·Childcare Information Center, 9, Insubong-ro 66-gil 02-945-7381 Vietnamese
Eunpyeong-gu 3F, Kimdonggyu Bldg., 174, Seooreung-ro 02-376-3731 lengwaheng Bietnam
Seodaemun-gu 244, Jeungga-ro 02-375-7530 Vietnamese
Mapo-gu Mapo gu Yanghwa ro 19, ika3 palapag sa Holt 02-3142-5027 Vietnamese
Gangnam-gu 4F, 617-8, Gaepo-ro 02-3414-3346 Chinese
Seongdong-gu 9, Muhak-ro 6-gil 02-3395-9445 Vietnamese
Dobong-gu B1, Dobong-gu Office Hall, 656, Madeul-ro, Dobong-gu 02-990-5432 Vietnamese
Yangcheon-gu 5-7F, Nambusunhwan-ro 88-gil 02-2699-6900 Vietnamese
Yongsan-gu 3F, Hannam Public Parking Lot, 224-19, Itaewon-ro 02-792-9174 Vietnamese
Jung-gu Junggu Thuegyero 460, ika 10 palapag 02-2254-3670 Mongolian

TOP