• serbisyo para sa myembro
 • rehistrasyon

rehistrasyon rehistrasyon

 • STEP. 01
  pagsang-ayon sa patakaran
 • STEP. 02
  rehistrasyon
 • STEP. 03
  tapos na ang rehistrasyon

patakaran ng rehistrasyon

제 1 조 (Layunin)

Ang layunin ng kasunduang ito ay pam모밈무 ang karapatan, obligasyon at resposibilidad sa paggamit ng mga serbisyo ng (Hanultari, www.mcfamily.or.kr) na handog ng Lunsod ng Seoul at Tanggapang Suporta para sa Multikultural na Pamilya sa Yeongdeungpo gu

제 2 조 (Depinisyon)

Ang mga salita sa ginagamit sa kasunduan ay may depinasyon katulad ng sumusunod.
▨ "Gumagamit" ang tawag sa mga taong gumagamit ng "Hanultari" ng ayon sa kasunduang intinakda ng "tanggapan" na naglunsad ng "Hanultari"
▨ "ID" ay binubuo ng letra at numero na ginawa ng "gumagamit" at pinahintulutan ng "Hanultari" na magsisilbing aydentipikasyon sa paggamit ng "Hanultari"
▨ "Password" ay ang salita o numero na ginawa ng "gumagamit" na magsisilbing password para sa natanggap na "id" ng "gumagamit"
▨ "Nilalaman" ay ang mga matatagpuang simbolo, salita, tunog, imahe, larawan, video atbp sa porma ng teksto, larawan, video file o link ng mga "gumagamit" ng "Hanultari"

제 3 조 (Nilalaman at Pagbabago ng Kasunduan)

1. Ang kasunduang ito ay ilalagay sa simulang pahina ng "tanggapan" upang madaling makita ng "gumagamit"
2. Maaaring baguhing ng "tanggapan" ang kasunduang ito na hindi lalabag sa "Batas ng Patakaran sa Kasunduan", at "Batas ng Proteksyon sa Paggamit at Pagpapalawig ng Impormasyon at Komunikasyon ("Batas sa Impormasyon at Komunikasyon")".
3. Sakaling may pagbabago sa kasunduan ang "tanggapan" ay mabibigay ng sapat na panahon at dahilan sa pagbabago na 30 araw bago isakatuparan ang pagbabago. Mabibigyan din panahon at pagkakataon ang mga gumagamit na sumang ayon o hindi sa ilalagay na notipikasyon ng pag sang-ayon o ibang elektronik na pamamaraan
4. Kapag ang "tanggapan" na nagbigay ng maliwanag na notipikasyon sa pagbabago ng kasunduan ay hindi nakatanggap ng anumang pagtanggi mula sa gumagamit sa loob ng 30 araw ito na mangangahulugang naintindihan at sumasang ayon ang gumagamit sa nasabing pagbabago.
5. Kung hindi sasanggayon ang gumagamit sa pagbabago ng kasunduan, ang nilalaman ng kasunduan ay hindi magagamit kung kaya't maaring ikansela ng gumagamit ang kanyang kontrata. Kung sa pangyayaring hindi magagamit ang sinusunod na kasunduan, maaring ikansela ng tanggapan ang kontrata.

제 4 조 (Interpretasyon ng Kasunduan)

1. Maaring paghiwalayin ng "tanggapan" ang kasunduan sa bawat serbisyo, kung magkaroon ng komplikasyon sa mga kasunduan ng mga ginagamit na serbisyo, prayoridad ang paggamit sa hiwalay na kasunduan.
2. Ang anumang hindi nasaad sa kasunduang ito nakasaad sa hinawalay na kasunduan at susunod sa mga nakaakibat na batas.

제 5 조 (Paglagda sa Kasunduan)

1. Ang nais maging "gumagamit" (“myembro”) ay nagpaparehistro matapos sumang ayon sa nilalaman ng kasunduan upang aprubahan ng "tanggapang ang naturang rehistrasyon.
2. Kailangan aprubahan ng "tanggapan" ang rehistrasyn sa "Hanultari". Maaaring hindi maaprubahan o makansela ang rehistrasyon kung nabibilang sa mga sumusunod na kaso
▨ Kung ang nagpaparehistro ay dating lumabag sa kasunduan at nakansela ng pagiging myembro, hindi kasama ang mga muling pinayagan ng tanggapan na makapagparehistro uli
▨ Hindi tunay na pangalan ang gamit o gumagamit ng maraming pangalan
▨ Kung nagbigay ng hindi tamang impormasyon o hindi nagbigay ng impormasyon na hinihingi ng "tanggapan"
▨ Kung gumawa ng bagay na hindi naayon sa kasunduan o lumabag sa kasunduan
3. Ayon sa talata 1, ang "tanggapan at maaring humiling ng beribikasyon sa tulong ng beribikasyon ng ngalan at personal na sertipikasyon depende sa uri ng "gumagamit"
4. Ang "gumagamit" ay maaring bawiin ang rehistrasyon kung hindi makagamit ng serbisyo, may problemang teknikal o hindi maayos ang pasilidad.
5. Ayon sa talata 2 at 4 ang hindi pagbibigay ng aprubasyon o pagbawi ng rehistrasyon ay ipapaalam sa nagparehistrong "gumagamit"
6. Ang panahon ng pagpapatupad ng kasunduan ng "tanggapan" ay matapos makita na matagumpay na natapos ang rehistrasyon.
7. Ang "tanggapan" ay maaaring bigyan klasipikasyon ang mga " gumagamit ayon sa patakaran ng tanggapan na magkakaroon ng grupo ayon sa panahon ng paggamit, bilang ng paggamit at klase ng serbisyong ginagamit.

제 6 조 (Pagbabago ng Impormasyon ng Myembro)

1. Ang "gumagamit" ang maaring baguhin ang kanyang impormasyon anumang oras sa pahina ng pamamahala ng personal na impormasyon. Ngunit hindi maaring baguhin pangalan at id para sa pamamahala ng serbisyo
2. Ang "gumagamit" ay maari magbago ng binigay na impormasyon online o ipagbigay alam ang pagbabago sa "tanggapan" sa pamamagitan ng email o ibang eletronikong paraan.
3. Alinsunod sa talata 2, sakaling magkaroon ng problema ang pagbabagong ginawa na hindi pinaalam sa "tanggapan, ang tanggapan ay hindi magiging responsable dito.

제 7 조 (Pangangalaga sa Personal na Impormasyon)

Ang "tanggapan" ay sisikapin pangalaagaan ang personal na impormasyon ng "gumagamit" ayon sa "Batas ng Impormasyon at Komunikasyon".
Ang pangangalaga at paggamit ng personal na impormasyon ay gagabayan ng batas tungkol dito at Patakaran ng Paglilihim ng "tanggapan". Ngunit, hindi nasasakp ng Patakan ng palilihim ng "tanggapan" ang mga link sites maliban sa "Hanultari"

제 8 조 (Pamamahala ng "id" at "password" ng "gumagamit")

1. Ang pamamahala ng "id" at "password" ay responsibilidad ng "gumagamit, hindi ito maaring ipaalam sa ibang tao.
2. Ang "tanggapan" ay maaring hindi tanggapin ang "id" ng "gumagamit" kung ito ay nagsasaad ng personal na impormasyon, hindi katanggap tanggap o may katulad na "id" sa gumgamit ng "Hanultari"
3. Maaaring ipag bigay alam ng "gumagamit" sa "tanggapan" kung ang kanyang "id" at "password" ay ginamit ng ibang tao, at sumunod sa habilin ng "tanggapan" .
4. Sakaling ang talata 3 ay nangyari sa "gumagamit" at hindi ipinaalam sa "tanggapan" , at magkaroon ng hindi magandang pangyayari ukol dto ang "tanggapan" ay hindi responsable.

제 9 조 (Pagbibigay alam sa "Gumagamit")

1. Sisikapin ng "tanggapan" na patuloy na magbigay ng "sebisyo" na hindi taliwas sa patakaran at kasunduan
2. Sisikapin ng "tanggapan" na pangalagaan ng personal na impormasyon ng "gumagamit' ng "Hanultari" alinsunod sa patakaran ng paglilihim.
3. Bibigyan ng sapat na pagsasa ayos ang anumang maging problema ng gumagamit ng serbisyo ng "tanggapan" sa tulong ng maggagawa at sistema.
4. Bibigyan pansin "tanggapan" ang mga suhestiyon o reklamo ng "gumagamit kung ito ay may sapat na dahilan. Para sa suhetiyon at reklamo makikita sa notipikasyon o magpapadala ng email sa "gumagamit" para ipagbigay alam ang pagsasa ayos at resulta

제 10 조 (Gawain ng "Tanggapan")

1. Sisikapin ng "tanggapan" na patuloy na magbigay ng "sebisyo" na hindi taliwas sa patakaran at kasunduan
2. Sisikapin ng "tanggapan" na pangalagaan ng personal na impormasyon ng "gumagamit' ng "Hanultari" alinsunod sa patakaran ng paglilihim.
3. Bibigyan ng sapat na pagsasa ayos ang anumang maging problema ng gumagamit ng serbisyo ng "tanggapan" sa tulong ng maggagawa at sistema.
4. Bibigyan pansin "tanggapan" ang mga suhestiyon o reklamo ng "gumagamit kung ito ay may sapat na dahilan. Para sa suhetiyon at reklamo makikita sa notipikasyon o magpapadala ng email sa "gumagamit" para ipagbigay alam ang pagsasa ayos at resulta

제 11 조 (Tungkulin ng "Gumagamit")

1. Ang mga sumusunod ay hindi maaaring gawin ng "gumagamit"
▨ Pagbibigay ng maling impormasyon sa pagpaparehistro o pagpapalit ng impormasyon
▨ Pagnanakaw ng impormasyon ng iba
▨ Pagbabago ng impormasyong nilagay ng "tanggapan"
▨ Paglalagay o pagpapadala ng" mga impormasyon (computer programs) maliban sa itinakda ng "tanggapan"
▨ Paglabag ng karapatang sa ari at karapatang kopya ng "tanggapan" at ng ibang tao.
▨ Pagsira ng reputasyon at paggambala sa gawain "tanggapan" at ibang tao
▨ Paglalagay ng anumang impormasyon sa "Hanultari na salungat sa pampublikong kaayusan tulad ng masama o nakakapanakit na mensahe, imahe o boses
▨ Paggamit ng "Hanultari" sa sariling interes ng walang pahintulit ng tanggapan
▨ Iba pang illegal at masamang gawain
2. Ang "gumagamit" ay kailang sumunod sa nauukol na batas, nilalaman ng kasunduan, tamang paggamit ng serbisyo at mga paalala na ipinagbibigay alam ng "tanggapan", hindi maaring gumawa ng hakbang na ikagagambala ng gawain ng ibang "kompanya"

제 12 조 (Pagbibigay ng Serbisyo)

1. Ang kompanya ay magbibigay ng serbisyo sa myebro katulad ng sumusunod
▨ Pagsisiyasat
▨ Paglulunsad
▨ Pagbibigay alam
▨ Anumang uri ng karagdagang serbisyo na maibibigay ng "tanggapan" sa "gumagamit" sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagkikipagtulungan sa ibang kompanya
2. Ang tanggapan ay maaaring hatiin ang mga "serbisyo" ayon sa sakop nito at panahon ng pag gamit. Ngunit kailangang ipag bigay alam ang mga ganitong kaso .
3. Ang "serbisyo" ay ibibigay ng walang araw ng pahinga, 24 na oras sa isang araw .
4. Ang "tanggapan" ay gumagamit ng computer at pasilidad ng komunikasyon na maaaring magkaroon ng problema na kailangan ayusin o palitan kaya't ang serbisyo ay maaaring matigil. Sa ganitong pagkakataon, alinsunod sa aktikulo 9 [Pagbibigay alam sa "Gumagamit"] ay ipaaalam sa "gumagamit" sa tinakdang paraan. Ngunit, may pagkakataon din na hindi agad maipaalam ng "tanggapan" dahil sa hindi inaasahang pagkakataon kaya't mapagbibigay alam matapos ang pangyayari.
5. Ang "tanggapan" ay magkakaroon din ng mga kinakailangang pagsusuri upang makapgbigay ng serbisyo, makikita ang notipikasyon ng panahon ng pagsusuri sa pahina ng serbisyo

제 13 조 (Pagbabago ng "Serbisyo")

1. Maaring baguhin ng "tanggapan" lahat o bahagi ng serbisyo kung ito ay kinakailangan at may sapat na rason
2. Ang mga pagbabago sa nilalaman, paraan ng paggamit at panahon ng paggamit ng "serbisyo" ay ipagbibigay alam bago baguhin at makikita sa pahina ng nasabing serbisyo

제 14 조 (Pagbibigay ng Impomasyon,Paglalabas ng patalastas)

1. Ang "tanggapan" ay maaring magbigay ng impormasyon na kinakailangan ng "gumagamit" ng "Hanultari" na ipagbibigay alam sa pamamagitan ng motipikasyon o email
2. Ang "tanggapan" ay maaring gumamit ng patalastas sa pahina ng serbisyo, hompage, email atbp panglulunsad ng "Hanultari". Ang "gumagamit" ay maaring tumangging makatanggap ng ipinapadalang email na may patalastas ng "tanggapan".
3. Ang "gumagamit" ay hindi maaring magbago ng impormasyon na may kinalamng sa serbisyong binibigay

제 15 조 (Karapatang Kopya ng "Sulatin")

1. Ang karapatang kopya ng sulatin na inilagay ng "gumagamit" sa "Hanultari " ay pagmamay-ari ng gumawa ng nilalaman
2. Ang sinulat na "sulatin" ng "gumagamit" sa "Hanultari" ay maaring makita ng iba sa resulta ng pagsisiyasat ng serbisyo o kaugnay na promosyon, upang maiwasan ang ganitong pagkakataon maaring baguhin ang bahagi, kopyahin, o baguhin ang sulatin. Sa ganitong pagkakataon ang tanggapan ay susunod panuntunan ng karapatang kopya, ang "gumagamit" ay maaring humingi ng tulong sa customer center o burahin, alisin sa sakop ng pagsisiyasat o ilihim ang sulatin sa pahina ng "Hanultari"
3. Ang "tanggapan" katulad ng paraan sa talata 2, ay maaring humingi ng permiso sa paggamit ng "sulatin" ng "gumagamit" sa pamamagitan ng email, fax o telepono

제 16 조 (Pamamahala ng "Sulatin")

1. Ang "sulatin" ng "gumagamit" na lumabag sa "Batas ng Impormasyon ay Komunikasyon" at "Panuntunan ng Karapatang Kopya" ay maaring hilingin na itigil o burahin ng tagapamahala, kailangang sumunod sa panuntunan ng "tanggapan"
2. Ang "tanggapan" maaaring gumawa ng hakbang sa "sulatin" na lumabag sa panuntunan kahit walang pahintulot ng may gawa nito kung may sapat na dahilan para ito ay alisin
3. Sa artikulo na ito ang "tanggapan" ay susunod sa "Batas ng Impormsyon at Komunikasyon" at "Karapatang Kopya" na magtatanggal ng mga sulating kailangang tanggalin

제 17 조 (Pagmamay ari ng Karapatan)

1. Ang karapatang kopya at karapatang ari ng "Hanultari" ay nasa "tanggapan". Ngunit ayon sa kasunduan hindi kasama dito ang "sulatin" na ginawa ng "gumagamit".
2. Ang "tanggapan" ay nagbigay ng karapatan sa "gumagamit" na gumamit ng account, "id", konteksto atbp na may kinalaman sa serbisyo ayon sa kondiyon ng paggamit, ang "gumagamit" ay hindi maaring gumawa ng paglilipat, pagbebenta o kolateral

제 18 조 (Pagkakansela ng Kasunduan, Terminasyon atbp)

1. Ang "gumagamit" ay maaring magkansela ng kasunduan anumang ora sa pamamagitan ng custmer center ng hanultari o sa pahina ng impormasyon maaring gumawa ng aplikasyon ng kanselasyon, ang "tanggapan" ay kailangan ayusin agad ito alinsunod sa panuntunan sinusunod.
2. Kung ang "gumagamit" ay nagkansenla ng kasunduan, ang "tanggapan" ay susunod sa panuntunan ng patakaran ng paglilihim maliban kung ang impormasyon ay pagmamay ari ng "tanggapan" ang lahat ng impormasyon ng "gumagamit" ay sisirain
3. Kung ang "gumagamit" ay nagkansenla ng kasunduan, ang mga sulatin ng "gumagamit" ay parehong mabubura

제 19 조 (Limitasyon sa Pag gamit)

1. Ang "tanggapan" ay maaring lagyan ng limitansyon ang "gumagamit" kung nilabag ang kasunduan ito o inantala ang operasyon ng "Hanultari" sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala, suspensyon o permanenteng suspensyon sa paggamit ng "serbisyo".
2. Ang "tanggapan" ay maaring lagyan ng limitansyon ang "gumagamit" kung patuloy na hindi nag log in upang pangalagaan ang impomasyon ng myembro at maging maayos ang operasyon
3. Ang artikulo na ito ay naglalahad ng pagbibigay ng limitasyon ng "tanggapan" alinsunod sa kondisyon at nilalaman ng alintutunin ng limitasyon sa paggamit at alintuntunin ng pagsasawa ng serbisyo.
4. Alinsunod sa artikulo ng ito ang paglimita ng paggamit ng "Hanultari" o pagkakansela ng kasunduan ay ipaalaman ng "tanggapan" sa "gumagamit" tulad ng nakasaad sa artikulo 9["Pagbibigay alam sa "Gumagamit].
5. Sa artikulong ito ang "gumagamit" ay maaring mag apila sa limitasyon sa paggamit ng "tanggapan", Kung may sapat na dahilan ang pagtanggi sa limitasyon ay papayagan uli ng "tanggapan" ang paggamit ng "Hanultari".

제 20 조 (Limitasyon ng Responsibilidad)

1. Kung hindi nakapagbigay ng serbisyo dahil sa natural na sakuna o hindi inaasahan pangyayari ang "tanggapan" ay hindi responsable
2. Ang "tanggapan" ay hindi responsible sa anumang hadlang ng paggamit na gawa ng "gumagamit" sa "Hanultari".
3. Ang "tanggapan" ay hindi responsible sa ibinigay na impomasyon, sangunian, katotohanan at kasapatan ng nilalaman ng "gumagamit" sa "Hanultari".
4. Ang "tanggapan" ay hindi responsible sa anumang kasunduan ng "gumagamit" at ibang taong na nagkakilala sa pamamagitan ng "Hanultari는 "
5. Ang "tanggapan" ay hindi responsible sa paggamit ng libreng serbisyo maliban kung ito ay may natatanging regulasyon ukol sa panuntunan.

제 21 조 (Sinusundang Batas at Paghuhukom)

1. Anumang kaso ang ihabla sa "tanggapan" at "gumagamit" ay sumusunod sa Batas ng Republika ng Korea.
2. Ang kaso sa pagitan ng "tanggapan" at "gumagamit" ay didinigin sa hukuman na sinasakupan ng namamahalang tanggapan ng suportang edukasyon.

Karagdagan

Ang kasunduang ito ay magagamit mula ika 19 ng Abril 2019.

Pangangalaga ng pribadong impormasyon

Ang Tanggapang Suporta para sa Multikultural na Pamilya sa Yeongdeungpo gu(tumatayong "tanggapan") ay sususnod sa mga batas na may kinalaman sa pangangalaga ng impormasyon at komunikasyon tulad ng Batas ng Pangangalaga sa personal na impormasyon, Batas ng pangangalaga ng paglilihim ng komunikasyon, at Batas ng elektronikong komunikasyon. Bilang tagapaghatid ng impormasyon at impormasyon ay susunod sa mga batas na nangangalaga sa personal na impormasyon sa abot ng aming makakaya.Ang nasabing pangangalaga sa personal na impormasyon ay ipagkakaloob sa gagamit ng serbisyo ng Hanultari na naglalaman ng mga sumusunod

1. Pangungulekta at paraan ng pangungulekta ng personal na impormasyon
2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon
3. Pamamahagi at pamimigay ng personal na impormasyon
4. Paghawak at pagtitiwala ng mga personal na impormasyon
5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon
6. Proseso at paraan ng pagsira ng personal na impormasyon
7. Karapatan ng pagkakaroon ng legal na kinatawan at paraan ng pasasagawa
8. Operasyun/Instulasyon ng programang kumukuha ng personal na impormasyon at pagtanggi patungkol katulad na pangyayari
9. Teknikal/ administratibong paraan ng pangangalaga ng personal na impormasyon
10. Tagapamahala ng personal na impormasyon at numero ng telepono ng responsableng tauhan
11. Iba pang nilamaman
12. Tungkulin ng pagpapaalam

1. Pangungulekta at paraan ng pangungulekta ng personal na impormasyon

A. Pangungulekta ng impormasyon
Una, para sa ipektibong customer counseling ang mga myembro ng hanultari, sa kanilang pagpaparehistro ay kailangang ang mag sumusunod na personal na impormasyon
A.[Rehistrasyon]
- pangalan, bansang sinilangan, id, password, kontak (email o numero ng telepono), address
Pangalawa, para sa paggamit at pagbibigay ng serbisyo ang mga sumusunod na impormasyon ang otomatikong makukulekta.
- IP Address, cookie, petsa ng pagbisita, lista ng ginamit na serbisyo, lista ng hindi tamang paggamit
Pangatlo, para sa karagdagang at akmang serbisyo sa ginagamit na id sa Hanultari at serbisyo sa pagsali sa event, ang mga sumusunod na impormasyon ay makukulekta
- personal na impormasyon kung sumang-ayon sa pagkulekta

B. Paraan ng pagkulekta ng personal na impormasyon
Ang tanggaapan ay gagamit ng sumusunod na paraan
- homepage, promang sulatin, fax, telepono, counseling ,sulatan , mail, suporta sa event
- Ibinigay ng katulong na kompanya
- koleksyun sa pamamagitan ng generation information collection tool

2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon

A. Pagsasagawa ng kontrata na may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo
pagbibigay ng kontekto, natatanging serbisyo, pagpapadala ng gamit

B. Pamamahala ng myembro
Pagbibigay ng serbisyo sa myembro, personal na aydentipikasyon, limitasyon sa paggamit sa mga lumabag sa kasunduan, nakagambala sa maayos na operasyon o maling paggamit ng serbisyo, konpirmasyon ng rehistrasyon, limitasyon ng bilang nga pagpaparehistro, pangangalaga ng listahan, pagsagot sa mga problema at reklamo, pagpapaalam ng notipikasyon at kompirmasyon ng Pagkakansela ng rehistrasyon.

C. Pagbuo ng bagong serbisyo, marketing, paggamit ng patalastas
Pagbibigay ng akmang serbisyo ay pagbuo ng bagong serbisyo, pagbibigay ng serbisyo ayon sa statistikal na katangian, paglalagay ng patalastas, epektibong serbisyo, pagbibigay ng pagkakataong mkasali at impormasyon ng event, impormasyon ng patalastas, lista at dalas ng paggamit ng serbisyo

3. Pamamahagi at pamimigay ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ng myembro ay gagamitin lamang ayon sa "2. Layunin ng pangungulekta at paggamit ng personal na impormasyon", hindi maaring gamiti sa iba ang personal na impormasyon kung walang pahintulot ng gumagamit.
Ngunit maaring gamitin kung mangyari ang mga sumusunod

A. Kapag nagbigay ng pahintulot ang gumagamit

B. Kung hiniling ng ahensyang nagiimbistiga na kailangan sumunod sa proseso at paraan na itinakda ng batas para sa layunin ng pag iimbistiga

4. Paghawak at Pagtitiwala ng mga personal na impormasyon

Upang paunlarin ang serbisyo, ang tanggapan ay ipinakakatiwala sa sumunod ang mga personal na impormasyon, alinsunod sa may kinalamang mga batas ang mga personal na impormasyon ay ligtas na pamamahalaan.
Ang personal na impormasyon ng tanggapan ay ipinakatiwala at pinamahalaan ng sumusnod.

Pinagkatiwalang ahensya : HDINC
Ipinagkatiwalang gawain : Operasyon at maayos na pagpapanatili ng Hanultari
Panahon ng paggamit at pagtatabi ng personal na impormasyon: hanggang matapos ang kontrata

5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ay madaliang sisirain matapos ang layunin ng paggamit at pagkuha ng impormasyon ay nakamit na.
Ngunit sa ilalim ng sumusunod na dahilan, maaring itabi ang ang impormasyon sa kinakailangang panahon

A. Pagsunod sa alintuntunin ng tanggapan ng pagtatabi ng impormasyon
▨ Para lista ng maling paggamit(maling rehistrasyon, lista ng maling gamit ng serbisyo) dahilan: iwasan ang maling maggamit
panahon: 1taon

B. Pagsunod sa batas ng pagtatabi ng impormasyon
Kailangan sa komersyal na batas, batas ng pangangalaga sa konsumer ng eletronikong kasunduan, at iba pang may kinalamang batas na nangangailangan g pagtatabi ng impormasyon sa kinakailangang panahon. Gagamitin lamang ang mga nasabing impormasyon sa layunin at panahon ng sumusunod

▨ Para sa listahan ng kontrata o pagkansela ng aplikasyon : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
 panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng bayad at suplay ng produkto : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
 panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng elektronikong kasunduan: Batas ng Elektronikong pinansyal na kasunduan
 panahon: 5taon
▨ Para sa listahan ng reklamo : Batas tungkol sa pangangalaga ng konsumer ng eletronikong kasunduan
 panahon: 3 taon
▨ Para sa pagpapanatili ng listahan ng pagbisita sa website : Batas ng panganagalaga ng paglilihim ng komunikasyon
 panahon: 3 buwan

6. Proseso at paraan ng pagsira ng personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon ay madaliang sisirain matapos ang layunin ng paggamit at pagkuha ng impormasyon ay nakamit na. Ang proseso at paraan ng pagsira ay ayon sa sumusunod

A. Proseso
▨ Ang impormasyon ibinigay ng gumagamit para sa rehistrasyon atbp ay inililipat sa DB matapos makamit ang layunin ng pagkuha nito(Kung nasa papel ang impormasyon, itinatabi ito) upang pangalagaan ayon sa batas mananatili ito sa kinakailngan panahon at saka sisirain (tingan ang pagtatabi at panahon na kailangan).
▨ Ang mga impormasyon ay hindi gagamitin maliban sa itinaktang layunin na nasasaad sa batas.

B. Paraan
▨ Ang mag impormasyon na nasa papel ay sisrain gamit ang pandurog o susunugin
▨ Ang elektronikong file na mga impormasyon at sisirain gamit ang teknikal na paraan

7. Karapatan ng pagkakaroon ng legal na kinatawan at paraan ng pasasagawa

▨ Ang gumagamit ay maaring tingnan o baguhin ang inilagay na personal na impormasyon , tumangging na hindi sang ayunan ang ang pag aayos ng ng personal na impormasyon o ikansela ang rehistrasyon. Ngunit hindi makakagamit ng ilan o lhata ng serbisyo
▨ Para tingnan o baguhin ang impormasyon, maaring I-click ang "Pagbabago ng personal na impormasyon" ("Pagbabago ng impormasyon ng myembro"), at upang ikansela ang rehistrasyon maaring I-click ang kanselasyon ng rehistrasyon ( na may pag sang ayon) magagawa ang pag kansela matapos sumang ayon at konpirmahin ang aydentipikasyon
▨ Maari ding makipag uganayan sa tagapamahala ng personal na impormayon sa pamamagitan ng sulat, telepono o email upang mabilisang pag aayos.
▨ Kung humiling na baguhin ang personal na impormasyon ng gumagamit hindi maaring maglagay o gumamit ng impormasyon hangga't hindi natatapos ang pag aayos.
At kung ang personal na impormasyon ay kasalukuyang ginagamit sa ibang tanggapan, kinakailangan na ipaaalam at baguhin din ang impormasyon dito.
▨ Ang tanggapan ay hindi maaring gamitin ang impormasyon na pinakansenla ng gumagamit o ng legal na kinatawan alinsunod sa "5. Pagpapanatili at panahon ng paggamit ng personal na impormasyon".

8. Operasyun/Instulasyon ng programang kumukuha ng personal na impormasyon at pagtanggi patungkol katulad na pangyayari

A. cookie?
▨ Ang tanggapan ay gumagamit ng cookie na magtatago at magpapaalala ng impormasyon anumang oras na kailangan.
▨ Ang cookie at mallit na text file na ipapadala sa inyong browser ng server na nagpapatakbo ng website at manantili sa inyong computer hard disk. Kapag ang gumagamit ay bibisita sa website, ang server ay babasahin ang nilalaman ng cookie na nasa hard disk ng gumagamit upang mapanatili ang setting ng gumagamit. Ginagamit ito upang makapagbigay ng akmang serbisyo.
▨ Ang cookie ay hindi otomatikong kumukuha ng mga impormasyong naglalarawan, ito ay maaring tanggihan o burahin ng gumagamit anumang oras

B. Layunin ng paggamit ng cookie ng tanggapan
▨ Ginagamit ito upang makita ang uri ng pagbisita at paggamit ng serbisyo ng Hanultari na binibisita ng gumagamit, ang palaging sinisiyasat, paggamit ng seguridad, pagbabago ng balita, at malaman ang tamang patalastas na ibibigay sa gumagamit.

C. Instulasyon / operasyon ng cookie at pagtanggi
▨ Ang gumagamit at may kakayanan pumili ng cookie na tatanggapin. Ang gumagamit ay maaring pumili ng cookie sa setting option ng web browser, maaaring makita ang mga natatangap na cookie upang pahintulutan ito o tanggihan
▨ Ngunit kung hindi tatanggapin ang cookie, mahihirapan gumamit ng ilang serbisyo ng Hanultari.
▨ Ang sumusunod ay paraan ng pagtanggap ng cookie (kung Internet Explorer)
 ① [tools] piliin ang [internet option] sa menu
 ② I-click ang [personal information]
 ③ Baguhin ang [Privacy level]

9. Teknikal/ administratibong paraan ng pangangalaga ng personal na impormasyon

Ang tanggapan ay pangangalagaan ang personal na impormasyon ng gumagamit upang hindi ito mawala, manakaw, makita ng iba, mabago o masira.
Ang mag sumusunod na Teknikal/ administratibong paraan ay gagamitin

A. ligtas na password
▨ Ang password na magbubukas sa id ng myembro ng Hanultari ay gumgamit lamang ang nakakaalam, tanging sarili lamang ang makakakita ng personal na impormasyon at makapagbabago ng password.

B. Paraan ng pag iwas sa hacking
▨ Ang tanggapan ang gagawin ang lahat na hindi makita ng iba o masira ang impormasyon ng gumagamit laban sa hacking at computer virus
Gagamit ng back up program upang hindi masira ang impormasyon, gagamit ng vacine programa upang hindi makita ng iba ang impormasyon, gagamkt ng network para sa ligtas na password.
At upang walang makapasok mula sa labas ng sistema, pagtitibayin ang proteksyung sistema .

C. Pagsasanay ng mga tauhan
Ang mga tauhan ng tanggapan na namamahala ng mga impormasyon ay pauunlarin, kinakailangan din ang malagian pagbabago ng password, sa pamamagitan ng iba't ibang edukasyon ay pagtitibayin ang pangangalaga ng impormasyon ng mga tauhan

D. Pagkakaroon ng ahensyang mangangalaga sa personal na impormasyon
Magluklok din ang Hanultari ng ahensya na makakatulong sa pangangalaga ng personal na impormasyon at magsasagawa ng agarang pag sasaayos kung sakaling magkaroon ng problema
Ngunit kung ang dahil sa internet ng gumagamit ay nagkaroon ng probleam sa id, password at personal na impormasyon, ang tanggapan ay hindi responsable.

10. Tagapamahala ng personal na impormasyon at numero ng telepono ng responsableng tauhan

Ang gumagamikt ng Hanultari ay maaring magreklamo tungkol sa problema sa paggamit ng personal na impormasyon sa tagapamahala ng personal na impormasyon o sa departamentong namamahala at makakaasa na ito ay bibigyan tama at sapat na kasagutan.

Tagapanatili ng personal na impormasyon
Pangalan: Hyejin Jo
Ahensya: HDINC
Telepono: 070-2266-2324
Posisyon:Direktor
email: jini4382@hdinc.co.kr

Tagapahala ng personal na impormasyon
Pangalan: Jihun Lee
Ahensya: Tanggapang Suporta para sa Multikultural na Pamilya sa Seoul Yeongdeungpo gu (Seoul City Base Center)
Telepono: 02-843-5431
Posisyon: Social worker
email : seoulmfsc@hanmail.net

Kung may kailangan na isumbong o ikunsulta na paglabag maaring magtanong sa mga sumusunod na tanggapan.
▨ Policy Complaints Center (www.118.or.kr / walang area code 118)
▨ Cyber Crime Division, Supreme Prosecutors' Office (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
▨ Cyber Terror Response Center, National Police Agency (www.ctrc.go.kr / walang area code 182)

11. Iba pang nilalaman

Ipinapaalam na ang pangungulekta ng impormasyon ng link website sa Hanultari ay hindi sakop ng "Panuntunan sa Paglilihim ng Hanultari"

12. Tungkulin ng pagpapaalam

Kung magkaron ng karagdagan, pagbabawas o pagbabag ng kasalukuyang panuntunan ng paglilihim, ipagbibigay alam ito 7 araw bago ang pagbabago sa pamamagitan ng 'pahayag' sa homepage. Ngunit ang pagbabago sa karapatan ng gumagamit katulad ng pangungulekta at pag gamit ng personal na impormasyon at pagbabago sa ibang partido ay ipaaalam 30 araw bago ang pagbabago


Araw ng pagpapahayag : 2014년 4월 19일
Araw ng pagsasagawa : 2014년 4월 19일


rehistrasyon

TOP