• home
  • Dịch vụ hỗ trợ
  • Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungPo (dưới đây gọi tắt là “Trung tâm”) phải tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo các điều luật liên quan mà người cung cấp dịch vụ thông tin cần phải tuân thủ như Luật về quảng bá sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo vệ thông tin, Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Luật bảo mật thông tin, Luật kinh doanh thông tin điện tử...; định ra phương châm chính sách thu thập thông tin cá nhân dựa trên các điều luật liên quan và cố gắng nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng..

Chính sách thu thập thông tin cá nhân này được áp dụng vào việc sử dụng dịch vụ trang Hanultari do Trung tâm cung cấp, bao gồm những nội dung sau:
1. Hạng mục thu thập thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập
2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân
4. Ủy thác thu thập thông tin cá nhân
5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân
6. Thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân
7. Quyền lợi của người sử dụng và đại diện pháp nhân, cách thi hành quyền lợi
8. Nội dung về xây dựng, quản lý và từ chối trang thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
9. Chính sách bảo vệ trên phương diện kỹ thuật hoặc quản lý đối với thông tin cá nhân
10. Địa chỉ liên hệ của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và người phụ trách
11. Nội dung khác
12. Nghĩa vụ thông báo

1. Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

가. Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Thứ nhất, Hanultari đang tiến hành thu thập các hạng mục thông tin cá nhân cần thiết tối thiểu trong khi đăng ký thành viên lần đầu nhằm phục vụ cho việc đăng ký thành viên, tư vấn khách hàng và cung cấp các loại dịch vụ thông suốt như sau:
[Đăng ký thành viên]
- Họ và tên, quốc tịch, ID, mật khẩu, số điện thoại (địa chỉ email, số điện thoại di động), địa chỉ thường trú
Thứ 2, các thông tin dưới đây được tự động tạo lập trong quá trình sử dụng hoặc xử lý dịch vụ.
- IP Address, cookie, thời gian đăng nhập, lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử sử dụng bị lỗi
Thứ 3, đối với hạng mục sử dụng ID của Hanultari, chỉ thu thập các thông tin dưới đây đối với người sử dụng các dịch vụ bổ sung, dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu hoặc người sử dụng dịch vụ liên quan trong quá trình tham gia chương trình sự kiện.
- Trường hợp đồng ý thu thập thông tin cá nhân bổ sung
나. Phương pháp thu thập thông tin cá nhân
Trung tâm tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng những phương pháp sau:
- Trang web, mẫu đăng ký viết tay, fax, điện thoại, bảng tin tư vấn, email, chương trình sự kiện
- Cung cấp từ công ty đối tác
- Thu thập bằng công cụ thu thập thông tin

2. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

가. Thực hiện thỏa thuận cung cấp dịch vụ
Cung cấp nội dung chủ đề, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đặc biệt, chuyển phát bưu phẩm
나. Quản lý thành viên
Cung cấp dịch vụ dành cho thành viên, nhận diện cá nhân, giải quyết giới hạn quyền sử dụng đối với thành viên vi phạm Điều khoản sử dụng của Hanultari, chế tài các hành vi gây cản trở đến công tác quản lý điều hành cung cấp dịch vụ và hành vi sử dụng dịch vụ bất chính, xác nhận nhu cầu đăng ký, giới hạn đăng ký và số lần đăng ký, bảo lưu ghi chép lịch sử giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, giải quyết phản hồi của người sử dụng, chuyển phát nội dung thông báo, xác nhận nhu cầu hủy đăng ký thành viên.
다. Phát triển dịch vụ mới và đưa vào kinh doanh, quảng cáo
Phát triển dịch vụ mới và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, cung cấp dịch vụ và đăng quảng cáo theo đặc tính thống kê, xác nhận tính hiệu lực của dịch vụ, cung cấp thông tin và cơ hội tham gia chương trình sự kiện, cung cấp thông tin quảng cáo,
Xác định tần suất truy cập, thông kê về việc sử dụng dịch vụ của thành viên

3. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân

Trung tâm sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi thông báo yết thị ở phần “2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân”, không vượt quá phạm vi nếu chưa được sự đồng ý của người sử dụng, tuân thủ nguyên tắc không để lộ công khai thông tin cá nhân của người sử dụng ra bên ngoài. Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sau:
가. Trường hợp nhận được sự đồng ý của người sử dụng từ trước
나. Trường hợp có căn cứ theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan điều tra yêu cầu nhằm mục đích điều tra theo thủ tục và phương pháp do pháp luật quy định.

4. Ủy thác thu thập thông tin cá nhân

Nhằm nâng cao dịch vụ, Trung tâm tiến hành ủy thác thông tin cá nhân dưới đây và quy định các hạng mục cần thiết giúp cho việc quản lý thông tin cá nhân được an toàn đối với thỏa thuận ủy thác theo các điều luật liên quan.
Nội dung về cơ quan tiếp nhận và nghiệp vụ ủy thác thông tin cá nhân của Trung tâm như sau:
Đơn vị ủy thác: HDINC
Nội dung nghiệp vụ ủy thác: Quản lý điều hành và duy trì bảo dưỡng trang Web
Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân: Đến khi kết thúc hợp đồng ủy thác

5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

Trung tâm hủy thông tin cá nhân của người sử dụng theo nguyên tắc ngay sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Ngoại trừ các thông tin dưới đây sẽ được bảo lưu trong thời hạn chỉ định với những lý do sau:
가. Lý do cần bảo lưu thông tin cá nhân theo phương châm chính sách nội bộ Trung tâm
▨ Lý do bảo lưu ghi chép sử dụng bất chính (ghi chép sử dụng dịch vụ gian lận như đăng ký thành viên gian lận, ghi chép nội dung xử phạt...): Đề phòng hành vi sử dụng bất chính
Thời hạn lưu trữ: 1 năm
나. Trung tâm sẽ bảo lưu thông tin cá nhân thành viên trong thời hạn nhất định do pháp luật quy định trong trường hợp cần lưu trữ theo quy định của pháp luật liên quan như Luật thương mại, Luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử... Trong trường hợp này, Trung tâm chỉ sử dụng thông tin lưu trữ nhằm mục đích lưu trữ với thời hạn sau:
▨ Lý do bảo lưu ghi chép về việc ký kết hoặc thu hồi thỏa thuận: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử...
  Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do bảo lưu ghi chép về thanh toán chi phí và cung cấp hàng hóa: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử
  Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép về giao dịch tài chính điện tử: Luật giao dịch tài chính điện tử
  Thời hạn lưu trữ: 5 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép về xử lý tranh chấp hoặc giải quyết phản hồi của người tiêu dùng: Luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.
  Thời hạn lưu trữ: 3 năm
▨ Lý do cần bảo lưu ghi chép đăng nhập trang website: Luật bảo mật thông tin
  Thời hạn lưu trữ: 3 tháng

6. Trình tự và phương pháp hủy thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của người sử dụng được tiêu hủy theo nguyên tắc ngay sau khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được thành lập. Thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân như sau:
가. Thủ tục hủy
▨ Sau khi thành lập mục đích sử dụng, thông tin người sử dụng nhập khi đăng ký thành viên... được chuyển lưu về DB riêng (tủ tài liệu riêng trong trường hợp của tài liệu giấy) và được hủy sau thời hạn lưu giữ nhất định theo chính sách nội bộ và các điều luật liên quan (Tham khảo Mục "Thời hạn lưu trữ và sử dụng").
▨ Không sử dụng thông tin cá nhân này vào bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ trường hợp theo luật định.
나. Phương thức hủy
▨ Sử dụng máy nghiền giấy hoặc thiêu đốt đối với các thông tin cá nhân được in ra giấy.
▨ Sử dụng phương pháp kỹ thuật xóa bỏ không có khả năng phục hồi đối với các thông tin được lưu trữ theo hình thức file điện tử.

7. Quyền lợi của người sử dụng và phương pháp thi hành

▨ Người sử dụng có thể tra cứu và sửa đổi thông tin cá nhân bất cứ khi nào nhưng có thể bị từ chối chấp nhận đăng ký hoặc hủy đăng ký (hủy đăng ký thành viên) trong trường hợp không đồng ý với phương thức xử lý thông tin cá nhân của Trung tâm. Tuy nhiên, trong trường hợp này có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ.
▨ Cho phép người sử dụng dùng phím ‘Sửa đổi thông tin cá nhân’ (Hoặc ‘Chỉnh sửa thông tin thành viên’) để tra cứu hoặc sửa đổi thông tin cá nhân, dùng phím ‘Hủy tư cách thành viên’ để hủy đăng ký (thu hồi nhu cầu đăng ký thành viên), để trực tiếp tra cứu, chỉnh sửa hoặc hủy đăng ký thành viên sau khi thực hiện các bước xác nhận danh tính.
▨ Hoặc là, nếu liên lạc bằng văn bản, điện thoại, email đến người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân, sẽ được Trung tâm xử lý một cách nhanh chóng.
▨ Trường hợp người sử dụng có yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân, Trung tâm sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi thông tin được chỉnh sửa hoàn toàn.
Trường hợp đã cung cấp thông tin cá nhân không đúng cho người thứ 3, cần phải thông báo ngay cho người thứ 3 để có thể chỉnh sửa kịp thời.
▨ Đối với thông tin cá nhân bị hủy hoặc xóa bỏ theo yêu cầu của người sử dụng hoặc đại diện pháp luật, Trung tâm tiến hành xử lý theo nội dung nêu trong Mục “5. Thời hạn lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân” và xử lý cách ly không cho phép tra cứu hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

8. Nội dung về xây dựng, quản lý và từ chối trang thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

가. Cookie là gì?
▨ Trung tâm sử dụng Cookie để lưu và liên tục tải thông tin người sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân theo yêu cầu.
▨ Cookie là tệp văn bản có dung lượng rất bé do máy chủ dùng để chạy trang web gửi đến trình duyệt của người sử dụng và được lưu trên đĩa cứng trong máy tính của người sử dụng.
Sau đó, nếu người sử dụng truy cập trang web, máy chủ trang web sẽ đọc nội dung ghi nhớ trên đĩa cứng của người sử dụng để duy trì cài đặt thông tin của người sử dụng và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu.
▨ Cookie không thu thập thông tin định danh cá nhân một cách tự động hay chủ động; người sử dụng có thể từ chối hoặc xóa nội dung lưu cookie này bất cứ lúc nào.
나. Mục đích sử dụng Cookie của Trung tâm
▨ Cookie được sử dụng để xác định thông tin người sử dụng truy cập Hanultari như hình thức tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ khóa tìm kiếm yêu thích, xác nhận truy cập bảo mật, sửa đổi tin tức, quy mô người sử dụng... nhằm cung cấp thông tin theo yêu cầu một cách tối ưu, bao gồm cả thông tin quảng cáo đến người sử dụng.
다. Cài đặt, quản lý và từ chối Cookie
▨ Người sử dụng có quyền lựa chọn cài đặt Cookie. Theo đó, qua việc cài đặt lựa chọn trong trình duyệt, người sử dụng có thể chấp nhận lưu tất cả Cookie hoặc cần xác nhận mỗi khi lưu Cookie, hoặc từ chối mọi ghi nhớ của Cookie.
▨ Tuy nhiên, có thể gặp khó khăn khi sử dụng một phần dịch vụ của Hanultari cần đăng nhập trong trường hợp từ chối lưu Cookie.
▨ Sau đây là phương pháp chỉ định bật/tắt cài đặt Cookie (đối với Internet Explorer)
  ① Chọn [Tùy chọn Internet] tại thanh [Công cụ].
  ② Nhấp chuột vào [Tab thông tin cá nhân]
  ③ Thiết lập cài đặt [Mức độ thu thập thông tin cá nhân].

9. Chính sách bảo vệ thông tin các nhân trên phương diện kỹ thuật/quản lý

Trung tâm đang xem xét chính sách kỹ thuật/quản lý dưới đây nhằm tăng cường đảm bảo an toàn trong việc thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, tránh xảy ra các vấn đề như thất lạc, mất cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc phá hủy thông tin...

가. Mã hóa mật khẩu
▨ Mật khẩu ID của thành viên Hanultari được lưu và quản lý mã hóa; chỉ có bản thân người sử dụng mới biết, ngay cả khi xác nhận và thay đổi thông tin cá nhân cũng chỉ cho phép bản thân người biết mật khẩu thực hiện.
나. Các biện pháp đề phòng hacking
▨ Trung tâm đang có những nỗ lực hết mình trong việc ngăn chặn rò rỉ, phá hoại thông tin cá nhân người sử dụng do hacking hay virus máy tính tấn công.
Trung tâm cũng thường xuyên sao lưu dữ liệu nhằm đề phòng phá hủy thông tin cá nhân, sử dụng chương trình diệt virus mới nhất để phòng chống rò rỉ, hư hại thông tin cá nhân hoặc dữ liệu về người sử dụng, sử dụng phương tiện truyền thông mã hóa để có thể chuyển lưu an toàn thông tin cá nhân trên mạng thông tin.
Thêm vào đó, Trung tâm cũng sử dụng hệ thống phòng chống xâm nhập để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài và đang nỗ lực trang bị tất cả các thiết bị kỹ thuật cho phép đảm bảo an toàn hệ thống khác.
다. Giáo dục và tối giản hóa nhân viên thu thập
Trung tâm đang giới hạn số lượng, cấp riêng mật khẩu và thay đổi định kỳ cho nhân viên thu thập thông tin cá nhân ở cấp người phụ trách; luôn nhấn mạnh, đề cao việc tuân chủ chính sách thu thập thông tin cá nhân qua việc đào tạo người phụ trách thường xuyên.
라. Quản lý điều hành cơ quan chuyên bảo vệ thông tin cá nhân
Trung tâm đang có những nỗ lực để sửa đổi và nắm bắt ngay sự cố trong trường hợp phát hiện ra các vấn đề sau khi kiểm tra nội dung thực hiện chính sách thu thập thông tin cá nhân của Hanultari và xác nhận nội dung tuân thủ của người phụ trách thông qua doanh nghiệp ủy thác.
Tuy nhiên, Trung tâm hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các vấn đề rò rỉ thông tin cá nhân ID, mật khẩu vv...do lỗi của mạng internet hoặc do sự bất cẩn cá nhân.

10. Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ của người phụ trách

Quý vị có thể khai báo đến bộ phận đảm nhiệm hoặc đến người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân về mọi khiếu nại liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân phát sinh khi sử dụng Hanultari.
Trung tâm sẽ trả lời nhanh chóng, đầy đủ mọi hạng mục khai báo của người sử dụng
Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
Họ tên: Cho Hye Jin
Cơ quan trực thuộc: HDINC Điện thoại: 070-2266-2324
Chức vụ: Phó giám đốc
Địa chỉ email: jini4382@hdinc.co.kr

Phụ trách quản lý thông tin cá nhân
Họ tên: Lee Ji Hoon
Cơ quan trực thuộc: Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeungDeungPo, Thành phố Seoul (Trung tâm trọng điểm Thành phố Seoul)
Điện thoại: 02-843-5431
Chức vụ: Nhân viên phúc lợi xã hội
Emai: seoulmfsc@hanmail.net
Vui lòng liên hệ các cơ quan dưới đây trong trường hợp cần tư vấn hoặc khai báo xâm phạm thông tin cá nhân.
▨ Trung tâm khai báo xâm phạm thông tin cá nhân (www.118.or.kr / nhấn 118 không mã vùng)
▨ Cơ quan điều tra tội phạm mạng - Viện kiểm soát tối cao (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
▨ Trung tâm ứng phó khủng bố mạng - Sở cảnh sát (www.ctrc.go.kr / nhấn 182 không mã vùng)

11. Nội dung khác

Không áp dụng "Chính sách thu thập thông tin cá nhân Hanultari" đối với các hành vi thu thập thông tin cá nhân của các trang web gắn đường link kết nối trên Hanultari.

12. Nghĩa vụ thông báo

Trong trường hợp cần bổ sung, xóa hay sửa đổi nội dung chính sách thu thập thông tin cá nhân, Trung tâm sẽ đăng thông báo ít nhất 7 ngày trên trang chủ qua mục “Thông báo” trước khi sửa đổi.
Trừ trường hợp có sự thay đổi quan trọng về quyền lợi của người sử dụng như thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, cung cấp thông tin cho người thứ 3..., phải thông báo tối thiểu trước 30 ngày.

Ngày thông báo: Ngày 19 tháng 4 năm 2014
Ngày thi hành: Ngày 19 tháng 4 năm 2014


TOP