• home
  • Chương trình
  • Thông tin giáo dục tiếng Hàn

한국어교육정보 Thông tin giáo dục tiếng Hàn Thông tin giáo dục tiếng Hàn

Sau khi chọn hạng mục bạn muốn xin hãy nhấn nút tìm kiếm.

  • Thời gian tuyển

  • Thời gian học

  • Đối tượng nghe giảng

Khu vực Tên cơ quan Cấp bậc giáo dục Thời gian tuyển và thời gian học Ngày giờ giáo dục Chọn lớp học Thời gian học
Quận Gangnam Trung tâm gia đình quận Dobong Thực tiễn Thời gian tuyển : 23.10.23~23.10.31 / Thời gian học : 23.10.31~23.12.07 Hàng tuần Thứ 3, Thứ 5 13:00~15:00

Tên chương trình : Viết Tiếng Hàn (Cấp bậc giáo dục : Thực tiễn)

Nội dung giáo dục cụ thể : Ngữ pháp, viết đoạn văn, từ vựng trung cấp

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng

Thời gian tuyển 23.10.23~23.10.31 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Dobong Số người cần tuyển 10Người
Thời gian học 23.10.31~23.12.07 Người phụ trách Lee Jong Hyeon Thời gian hoàn thành 2Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 02-995-6800(403#) Số buổi 12Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 3, Thứ 5 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học
Phương pháp đăng ký Trang chủ Trung tâm gia đình quận Dobong > Login > Đăng ký chương trình> Đăng ký lớp viết tiếng Hàn trung cấp
Địa điểm giáo dục Phòng Dahamggae tầng 2 Trung tâm gia đình quận Dobong

Map

Quận Nowon Trung tâm gia đình quận Nowon Trung cấp Thời gian tuyển : 23.09.25~23.10.18 / Thời gian học : 23.10.23~23.12.01 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 13:30~15:30

Tên chương trình : Giáo dục tiếng Hàn_Lớp ngữ pháp trung cấp (Cấp bậc giáo dục : Trung cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : Giáo dục ngữ pháp tiếng Hàn trình độ trung cấp

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài, Người lao động nước ngoài, Người thoát li Bắc Hàn

Thời gian tuyển 23.09.25~23.10.18 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Nowon Số người cần tuyển 15Người
Thời gian học 23.10.23~23.12.01 Người phụ trách Yu Hae Ri Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-4613-0631 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Đi học đủ trên 80% số giờ học quy định
Phương pháp đăng ký Đăng ký trên trang web
Địa điểm giáo dục Online (Cisco Webex)

Map

Quận Nowon Trung tâm gia đình quận Nowon Cao cấp Thời gian tuyển : 23.09.25~23.10.18 / Thời gian học : 23.10.23~23.12.01 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 10:00~12:00

Tên chương trình : Giáo dục tiếng Hàn_Lớp giao tiếp thương mại cao cấp (Cấp bậc giáo dục : Cao cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : Giao tiếp thương mại cao cấp sử dụng trong sinh hoạt tại công ty

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài, Người lao động nước ngoài, Người thoát li Bắc Hàn

Thời gian tuyển 23.09.25~23.10.18 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Nowon Số người cần tuyển 15Người
Thời gian học 23.10.23~23.12.01 Người phụ trách Yu Hae Ri Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-4613-0631 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Đi học đủ trên 80% số giờ học quy định
Phương pháp đăng ký Đăng ký trên trang web
Địa điểm giáo dục Online (Cisco Webex)

Map

Quận Nowon Trung tâm gia đình quận Nowon Sơ cấp Thời gian tuyển : 23.09.18~23.10.14 / Thời gian học : 23.10.16~23.11.24 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 14:00~16:00

Tên chương trình : Giáo dục tiếng Hàn_Lớp nói, phát âm sơ cấp (Cấp bậc giáo dục : Sơ cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : Giáo dục và chỉnh phát âm tiếng Hàn sơ cấp

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài, Người lao động nước ngoài, Người thoát li Bắc Hàn

Thời gian tuyển 23.09.18~23.10.14 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Nowon Số người cần tuyển 15Người
Thời gian học 23.10.16~23.11.24 Người phụ trách Yu Hae Ri Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-4613-0631 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Học đủ trên 80% số giờ học
Phương pháp đăng ký Đăng ký trên trang của trung tâm
Địa điểm giáo dục Online (Cisco Webex)

Map

Quận Nowon Trung tâm gia đình quận Nowon Cơ bản Thời gian tuyển : 23.09.06~23.10.04 / Thời gian học : 23.10.11~23.11.21 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 10:00~12:00

Tên chương trình : Lớp tiếng Hàn cơ bản (Cấp bậc giáo dục : Cơ bản)

Nội dung giáo dục cụ thể : Tiếng Hàn cơ bản từ chữ cái và giáo dục phát âm

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài, Người lao động nước ngoài, Người thoát li Bắc Hàn

Thời gian tuyển 23.09.06~23.10.04 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Nowon Số người cần tuyển 20Người
Thời gian học 23.10.11~23.11.21 Người phụ trách Yu Hae Ri Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-4613-0631 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Đi học đầy đủ 80% số giờ học
Phương pháp đăng ký Đăng ký trên trang của trung tâm gia đình quận Nowon
Địa điểm giáo dục Phòng học số 1 Trung tâm gia đình quận Nowon

Map

Quận Guro Trung tâm gia đình quận Guro Trung cấp Thời gian tuyển : 23.08.24~23.09.01 / Thời gian học : 23.09.06~23.11.13 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 4 13:00~15:00

Tên chương trình : Lớp học nói tiếng Hàn trung cấp (Cấp bậc giáo dục : Trung cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : Lớp học nói tiếng Hàn trung cấp

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Người dân nước ngoài

Thời gian tuyển 23.08.24~23.09.01 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Guro Số người cần tuyển 5Người
Thời gian học 23.09.06~23.11.13 Người phụ trách Kim Ye Eun Thời gian hoàn thành 36Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 02-869-0317 Số buổi 18Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 4 Trang chủ Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học
Phương pháp đăng ký Đăng ký qua điện thoại
Địa điểm giáo dục Trung tâm gia đình quận Guro

Map

Quận Nowon Trung tâm gia đình quận Nowon Trung cấp Thời gian tuyển : 23.08.07~23.09.03 / Thời gian học : 23.09.07~23.11.22 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 10:00~12:00

Tên chương trình : Chương trình hội nhập xã hội(KIIP)_Giáo dục tiếng Hàn trung cấp 1 (Lớp 3) (Cấp bậc giáo dục : Trung cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : Chương trình hội nhập xã hội(KIIP)_Giáo dục tiếng Hàn trung cấp 1-Giáo dục tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài, Người lao động nước ngoài, Người thoát li Bắc Hàn

Thời gian tuyển 23.08.07~23.09.03 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Nowon Số người cần tuyển 20Người
Thời gian học 23.09.07~23.11.22 Người phụ trách Yu Hae Ri Thời gian hoàn thành 100Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-4613-0631 Số buổi 50Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Đi học đủ trên 80% số giờ học và thi đỗ kỳ thi đánh giá lên lớp
Phương pháp đăng ký 1) Tự đăng ký thông qua trang chủ Mạng thông tin hội nhập xã hội (www.socinet.go.kr).
2) Đăng ký Familynet (Không đăng ký qua điện thoại được).
Địa điểm giáo dục Phòng học số 1 Trung tâm gia đình quận Nowon

Map

Quận Guro Trung tâm gia đình quận Guro Cao cấp Thời gian tuyển : 23.08.17~23.12.01 / Thời gian học : 23.09.02~23.12.09 Hàng tuần Thứ 7 10:00~12:00

Tên chương trình : Tiếng Hàn cao cấp (Tiếng Hàn để giúp chỉ đạo con cái học tập) (Cấp bậc giáo dục : Cao cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : 초등학교 교육과정 및 학교생활 이해, 가정통신문 읽고 회신하기, 담임교사와 학부모 상담하기, 자녀의 학습 지도하기 등 학교생활지도 전반에 필요한 한국어 학습

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú

Thời gian tuyển 23.08.17~23.12.01 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Guro Số người cần tuyển 15Người
Thời gian học 23.09.02~23.12.09 Người phụ trách Hong Ye Seul Thời gian hoàn thành 24Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc Số buổi 12Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 7 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học
Phương pháp đăng ký Đăng ký hội viên tại trang chủ sau đó đăng ký chương trình
https://gurofc.familynet.or.kr/web/lay1/program/S1T304C450/recruitReceipt/view.do?seq=113652
Địa điểm giáo dục

Map

Quận Seocho Trung tâm gia đình quận Seocho Trung cấp Thời gian tuyển : 23.08.08~23.11.30 / Thời gian học : 23.08.21~23.12.06 Hàng tuần Thứ 2, Thứ 4 10:00~12:00

Tên chương trình : Tuyển học viên lớp tiếng Hàn trung cấp học kỳ 2 dich vụ hỗ trợ tăng cường năng lực người kết hôn di trú (Cấp bậc giáo dục : Trung cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : - Nội dung: Giáo dục tiếng Hàn trung cấp.
- Giáo trình: Tiếng Hàn Sejong 3A, sách luyện tập tiếng Hàn Sejong 3A.
- Lịch trình: 21.8(Thứ 2) ~ 6.12(Thứ 4)

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài

Thời gian tuyển 23.08.08~23.11.30 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Seocho Số người cần tuyển 20Người
Thời gian học 23.08.21~23.12.06 Người phụ trách Đội gia đình đa văn hóa Chue Ho Jin Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-7456-2415 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 2, Thứ 4 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Tham gia đủ trên 70% tổng số giờ học
Phương pháp đăng ký Vào trang web bằng mã QR hoặc đường link
Hướng dẫn chương trình - Đăng ký chương trình - Tìm kiếm lớp sơ cấp - Đăng ký lớp tiếng Hàn trung cấp học kỳ 2.

- Địa chỉ trang web:
https://seocho.familynet.or.kr/center/lay1/program/Q
Địa điểm giáo dục Giáo dục Online(Zoom)

Map

Quận Seocho Trung tâm gia đình quận Seocho Sơ cấp Thời gian tuyển : 23.08.08~23.11.30 / Thời gian học : 23.08.18~23.12.01 Hàng tuần Thứ 4, Thứ 6 10:00~12:00

Tên chương trình : Tuyển học viên lớp tiếng Hàn sơ cấp học kỳ 2 dich vụ hỗ trợ tăng cường năng lực người kết hôn di trú (Cấp bậc giáo dục : Sơ cấp)

Nội dung giáo dục cụ thể : - Nội dung: Giáo dục tiếng Hàn sơ cấp.
- Giáo trình: Tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1-2
- Lịch trình: 18.8(Thứ 6)~1.12(Thứ 6)

Đối tượng nghe giảng :Người kết hôn di trú, Trẻ nhập cảnh giữa chừng, Người dân nước ngoài

Thời gian tuyển 23.08.08~23.11.30 Tên cơ quan Trung tâm gia đình quận Seocho Số người cần tuyển 20Người
Thời gian học 23.08.18~23.12.01 Người phụ trách Đội gia đình đa văn hóa Chue Ho Jin Thời gian hoàn thành 60Thời gian
Ngày giờ giáo dục Hàng tuần Số liên lạc 070-7456-2415 Số buổi 30Buổi thứ
Chọn lớp học Thứ 4, Thứ 6 Trang chủ ※Khi nhấp vào sẽ di chuyển đến trang tương ứng Thi xếp lớp X
Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học Tham gia đủ trên 70% tổng số giờ học
Phương pháp đăng ký Vào trang web bằng mã QR hoặc đường link
Hướng dẫn chương trình - Đăng ký chương trình - Tìm kiếm lớp sơ cấp - Đăng ký Lớp tiếng Hàn sơ cấp học kỳ 2.

- Địa chỉ trang web:
https://seocho.familynet.or.kr/center/lay1/program/
Địa điểm giáo dục Giáo dục Online (Zoom)

Map

이전 1 2 3 다음

TOP